Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Stanovy

STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
A CESTOVNÝCH AGENTÚR

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 
(1) Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „asociácia“), v anglickom jazyku Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents, je dobrovoľným združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu a príbuzných činnostiach a službách.
(2) Asociácia je v zmysle  § 2 zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra SR ako dobrovoľné, neziskové, nepolitické profesijné združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
(3) Najvyššou  organizačnou a  právnou  normou upravujúcou poslanie, úlohy a činnosť asociácie sú stanovy asociácie.
(4) Sídlom asociácie  je Bajkalská ul. č. 25, 821 01 Bratislava.
(5) Asociácia používa okrem celého názvu aj skratku SACKA.

Článok II
Poslanie a úlohy asociácie

 
(1) Poslaním asociácie je zastupovať a ochraňovať hospodárske a ďalšie oprávnené záujmy svojich členov a prispievať k rozvoju cestovného ruchu.
(2) V záujme napĺňania tohto poslania asociácia najmä:
a) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe právnych predpisov a hospodárskych opatrení, týkajúcich sa cestovného ruchu,
b) podporuje dobré meno a úroveň slovenského cestovného ruchu, a to najmä intenzívnou komunikáciou s odborníkmi a verejnosťou,
c) vystupuje proti nečestnej súťaži v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:
ca. vypracovaním a prijatím etického kódexu a jeho rešpektovaním  všetkými členmi,
cb. zberom, spracovaním a poskytovaním informácií z činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr ako aj informácií  z ostatných oblastí a činností v cestovnom ruchu,
cc. poskytovaním poradenských služieb,
cd. riešením sporov medzi členmi asociácie,
ce. predkladaním podnetov na príslušné živnostenské úrady na pozastavenie živností v prípade preukázaného zistenia porušenia  právnych predpisov  upravujúcich podnikanie,
cf. predkladaním podnetov na príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie na vykonanie kontroly a dozoru v prípade podozrenia z porušovania právnych predpisov,
d) napomáha   v   činnosti  svojim  členom najmä vo   vzťahu k obchodným partnerom  a  profesijným združeniam,
e) zastupuje svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách cestovného ruchu,
f) zabezpečuje  spoločnú  propagáciu  a prácu s verejnosťou na tuzemských a medzinárodných podujatiach   v  rozsahu záujmu  svojich  členov a na  to použiteľných prostriedkov,
g) iniciuje a spolupôsobí pri organizovaní podujatí podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, najmä veľtrhov, konferencií, seminárov a pod.,
h) podporuje formovanie a prehlbovanie odbornosti pracovníkov cestovného ruchu v školskom i mimoškolskom systéme, spolupracuje s univerzitami a odbornými školami, iniciuje, prípadne organizuje odborné semináre, kurzy, stáže a pod. pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

 

Článok III
Členstvo, jeho vznik a zánik

 
(1) Členstvo v asociácii môže byť
a) riadne,
b) pridružené,
c) čestné.
(2) Riadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, ktorá súhlasí so stanovami asociácie.
(3) Pridruženým členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba aktívne pôsobiaca v cestovnom ruchu (dopravná kancelária, organizátor veľtrhov a ďalších podujatí cestovného ruchu, univerzita, vysoká škola, odborná škola, súčasní, alebo bývalí riadiaci pracovníci subjektov cestovného ruchu a podobne), ktorá súhlasí so stanovami asociácie.
(4) Čestným členom asociácie môže byť osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj asociácie alebo rozvoj cestovného ruchu vôbec.
(5) Prijatie za riadneho alebo pridruženého člena je podmienené:
a) písomným vyhlásením záujemcu o členstvo, že súhlasí so stanovami asociácie a bude ich dodržiavať,
b) zaplatením jednorazového vstupného poplatku, ktorého výšku stanoví valné zhromaždenie asociácie,
c) zaplatením  ročného členského príspevku, ktorého výšku stanoví valné zhromaždenie asociácie; pri vstupe riadneho alebo pridruženého člena do asociácie v priebehu roka stanoví výšku členského príspevku prezídium asociácie v závislosti od dátumu vstupu, pričom základom pre určenie členského príspevku bude podiel odvodený od počtu mesiacov členstva v príslušnom roku.
(6) O prijatí riadneho alebo pridruženého člena asociácie rozhoduje prezídium asociácie na základe prihlášky, ktorú predkladá uchádzač prostredníctvom generálneho sekretariátu asociácie. Vzor prihlášky je uvedený v prílohe stanov. O prijatí čestného člena asociácie rozhoduje prezídium asociácie na základe návrhu člena asociácie predloženého prostredníctvom generálneho sekretára asociácie. V prípade neprijatia za člena asociácie prezídiom je uchádzač oprávnený obrátiť sa na valné zhromaždenie, aby rozhodlo o jeho prihláške.
(7) Pri neplnení povinností člena asociácie uvedených v článku IV, ods. 3,  písm. a), c), d), g) je možné členstvo pozastaviť. O pozastavení členstva rozhoduje prezídium asociácie na návrh člena prezídia asociácie, dozornej rady asociácie alebo generálneho sekretára asociácie.  Pri zotrvaní v neplnení niektorej z uvedených povinností sa členstvo už nemôže obnoviť, ale uplynutím lehoty pozastavenia členstvo zaniká.
(8) Členstvo v asociácii ďalej zaniká:
a) vystúpením z asociácie na základe písomného  oznámenia člena po vyrovnaní záväzkov vo vzťahu k asociácii; v odôvodnených prípadoch môže prezídium asociácie rozhodnúť o odpustení záväzkov  vystupujúceho člena voči asociácii,
b) vylúčením z dôvodu úpadku člena, zániku oprávnenia na podnikanie v cestovnom ruchu, alebo z dôvodu závažného porušenia stanov asociácie alebo etického kódexu asociácie; o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie asociácie na základe odporúčania prezídia asociácie alebo dozornej  rady asociácie, okrem prípadu vylúčenia z dôvodu úpadku člena alebo zániku oprávnenia na podnikanie, kedy členstvo v asociácii zaniká automaticky. Rozhodnutie o vylúčení alebo zániku členstva v asociácii oznámi generálny sekretariát asociácie dotknutému členovi a riadnym členom asociácie vhodnou formou.,
c) úmrtím fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby, alebo dobrovoľným zrušením oprávnenia na podnikanie,
d) zánikom asociácie v zmysle článku XVI.

 

Článok IV
Práva a povinnosti členov asociácie

 
(1) Členovia asociácie majú právo:
a) aktívne sa zúčastňovať na činnosti asociácie,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c) byť  pravidelne  informovaní  o činnosti asociácie,
d) podávať návrhy, pripomienky, námietky a sťažnosti na činnosť a smerovanie asociácie, činnosť orgánov asociácie a pôsobenie jej funkcionárov,
e) označovať logom člena asociácie všetky vlastné propagačné a informačné materiály v tlačenej i elektronickej forme.
(2) Riadni členovia asociácie majú okrem toho právo:
a) voliť orgány asociácie a prostredníctvom zvolených orgánov sa zúčastňovať na kontrole činnosti asociácie vrátane finančného hospodárenia asociácie,
b) navrhovať osoby, ktoré budú volené  do orgánov asociácie.
(3) Členovia asociácie sú povinní :
a) dodržiavať stanovy asociácie,
b) dodržiavať uznesenia schválené valným zhromaždením,
c) platiť ročné členské príspevky,
d) dodržiavať   všeobecné  zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky v cestovnom ruchu a zásady zakotvené v etickom kódexe členov asociácie,
e) angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie, dobrého mena a cti asociácie,
f) poskytovať asociácii potrebné informácie,
g) akceptovať rozhodnutia dozornej rady a prezídia asociácie,
h) poskytovať dozornej rade asociácie pri jej kontrolnej a rozhodcovskej činnosti pri riešení sporov potrebnú súčinnosť.

 
 

Článok V
Orgány asociácie

 
Orgánmi asociácie sú :
a) valné zhromaždenie asociácie,
b) prezídium asociácie,
c) prezident asociácie,
d) dozorná rada asociácie

 

Článok VI
Valné zhromaždenie asociácie

 
(1) Valné zhromaždenie asociácie je najvyšším orgánom asociácie. Na jeho rokovaní sa zúčastňujú riadni členovia s hlasom rozhodujúcim, pridružení a čestní členovia s hlasom poradným. Na zasadnutie valného zhromaždenia asociácie môže prezídium asociácie  prizvať aj nečlenov asociácie.
(2) Valné zhromaždenie asociácie sa schádza najmenej jedenkrát do roka. Zvoláva ho prezident asociácie. Prezident asociácie  zvolá valné zhromaždenie asociácie aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 15 % riadnych členov, prezídium asociácie alebo predseda dozornej rady asociácie.
(3) Valné zhromaždenie asociácie
a) schvaľuje
aa. stanovy asociácie, ich zmeny a doplnky,
ab. plán činnosti asociácie,
ac. vnútorné  dokumenty asociácie,
ad. rozpočet asociácie,
ae. správu o hospodárení asociácie,
af. správu o činnosti asociácie,
ag. odmeny pre členov prezídia asociácie a prezidenta asociácie ako aj pre predsedu a členov dozornej rady asociácie;
b) rozhoduje o
ba. výške jednorazového vstupného poplatku, ročného členského príspevku a o úprave ročného členského príspevku pridruženého člena, ktorý nie je podnikateľským subjektom (škola a pod.),
bb. vylúčení člena asociácie,
bc. zániku asociácie alebo o jej dobrovoľnom zlúčení s iným združením;
c) volí a odvoláva
ca. členov prezídia asociácie vrátane náhradníkov,
cb. členov dozornej rady asociácie vrátane náhradníkov,
cc. prezidenta asociácie.


 

Článok VII
Rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia asociácie

           
(1) Valné zhromaždenie asociácie zvoláva prezident asociácie pozvánkou,  ktorá  obsahuje  dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia. Túto pozvánku zasiela členom asociácie generálny sekretariát asociácie najmenej 28 dní pred termínom zasadnutia.
(2) V prípade, že o zvolanie valného zhromaždenia asociácie požiada minimálne 15 % riadnych členov alebo predseda dozornej rady asociácie je  prezident asociácie povinný zvolať  mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia asociácie pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1. tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 60 dní  od dátumu doručenia žiadosti na generálny sekretariát asociácie.
(3) Ak prezident asociácie nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie asociácie v termíne uvedenom v ods. 2., má právo zvolať  mimoriadne valné zhromaždenie asociácie predseda dozornej rady asociácie a určiť na to primeraný termín, pričom budú dodržané podmienky uvedené v ods. 1.
(4) Riadny člen asociácie je povinný oznámiť svoju účasť alebo neúčasť na zasadnutí valného zhromaždenia asociácie písomne, najneskôr 14 dní pred termínom zasadnutia. Riadny člen asociácie  môže  vo výnimočných prípadoch za seba poveriť svojho zástupcu, alebo splnomocniť iného člena asociácie s uvedením rozsahu zastúpenia, ak sa nemôže sám zúčastniť na zasadnutí najneskôr 24 hodín pred termínom zasadnutia e - mailom.  Zastúpenie členom asociácie na základe splnomocnenia je platné výhradne za predpokladu prijatia udeleného splnomocnenia splnomocnencom.
(5) Valné zhromaždenie asociácie sa uskutoční, pokiaľ účasť na ňom oznámi písomne v stanovenom termíne nadpolovičná väčšina riadnych členov. Valné zhromaždenie asociácie sa neuskutoční, pokiaľ svoju účasť na ňom neoznámi v stanovenom termíne nadpolovičná väčšina riadnych členov. Túto skutočnosť oznámi zvolávateľ všetkým   členom  a  zvolá valné zhromaždenie asociácie v náhradnom termíne tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 60 dní od pôvodne zvolaného valného zhromaždenia, pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1. Takto zvolané valné zhromaždenie asociácie sa uskutoční bez ohľadu na počet prihlásených  členov.
(6) Valné zhromaždenie asociácie vedie ten, kto ho právoplatne zvolal. Pokiaľ sa zvolávateľ z objektívnych príčin nemôže zasadnutia zúčastniť, poverí vedením valného zhromaždenia člena prezídia asociácie alebo dozornej rady asociácie.
(7) Prezident asociácie, prípadne predseda dozornej rady asociácie v prípade mimoriadneho valného zhromaždenia asociácie, predkladá valnému zhromaždeniu asociácie návrh na zapisovateľa, na zloženie mandátovej komisie, návrhovej komisie, a pokiaľ sú  v programe valného zhromaždenia asociácie  voľby do orgánov asociácie, aj volebnej komisie. Komisie sú trojčlenné. Valné zhromaždenie zvolí zloženie komisií verejným hlasovaním. Každá komisia si volí zo zvolených členov predsedu komisie. 
(8) Mandátová komisia podáva valnému zhromaždeniu asociácie správu o počte prítomných riadnych členov asociácie a o účasti ostatných prítomných. Skúma písomné splnomocnenia doručené generálnemu sekretariátu v súlade s ods. 4. V predloženej správe potvrdzuje, či je valné zhromaždenie uznášania schopné. Správu podpísanú všetkými členmi komisie odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.
(9) Volebná komisia zabezpečuje voľby a dozerá na ich priebeh. Vo volebnej komisii nesmú byť zároveň aj volení členovia. Správu o výsledku volieb podáva valnému zhromaždeniu predseda komisie. Písomnú správu podpisujú všetci členovia komisie. Správu odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.
(10) Návrhová komisia na základe priebehu rokovania valného zhromaždenia vypracuje návrh uznesenia valného zhromaždenia. Predseda komisie predkladá návrh uznesenia valnému zhromaždeniu, ktoré o ňom rozhoduje verejným hlasovaním. Ak to však najmenej polovica prítomných riadnych členov vyžaduje, hlasuje sa tajne. Schválený návrh uznesenia podpísaný všetkými členmi komisie odovzdá tomu, kto valné zhromaždenie zvolal.
(11) Uznesenia schválené valným zhromaždením asociácie sú platné,  ak sú prijaté  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. V prípade rozhodovania  o stanovách, ich  zmenách a doplnkoch, ako aj o zániku asociácie alebo jej dobrovoľnom zlúčení s iným združením, je potrebná  trojštvrtinová väčšina hlasov prítomných riadnych členov asociácie.
(12)Valné zhromaždenie asociácie hlasuje o návrhu uznesenia ku každému bodu uznesenia samostatne po jeho prerokovaní.
(13) Záznam zo zasadnutia valného zhromaždenia asociácie vyhotoví najneskôr do 15 dní od zasadnutia zapisovateľ zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. Záznam podpisuje zapisovateľ a ten kto valné zhromaždenie asociácie viedol.
(14) Materiál na rokovanie valného zhromaždenia asociácie pripravuje generálny sekretariát asociácie podľa dispozícií prezídia  asociácie  a na základe podnetov riadnych členov asociácie, ktorí ho v písomnej forme predkladajú prezídiu asociácie prostredníctvom  generálneho sekretariátu asociácie najneskôr 45 dní pred zasadnutím valného zhromaždenia asociácie.
(15) Prizvaní nečlenovia asociácie môžu vystúpiť v diskusii podľa rozhodnutia  predsedajúceho zasadnutiu, nemajú  však hlasovacie právo. 
(16) Kandidátsku listinu na voľby do prezídia asociácie a dozornej rady asociácie predkladá prezídium asociácie na základe návrhu jednotlivých klubov a návrhov riadnych členov. Kandidátsku listinu uzavrie prezídium asociácie najneskôr 7 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Po uzavretí kandidátskej listiny zabezpečí prezídium asociácie predstavenie  všetkých kandidátov  pred začiatkom volieb. Právo člena asociácie navrhnúť doplnenie kandidátskej listiny priamo na konaní valného zhromaždenie týmto nie je dotknuté. Ten, kto vedie valné zhromaždenie zabezpečí predstavenie doplneného kandidáta pred konaním volieb.
(17) Členovia volebnej komisie pred začiatkom volieb zabezpečia korektné rozdanie samostatných hlasovacích lístkov do prezídia asociácie a samostatných hlasovacích lístkov do dozornej rady asociácie. Počet  hlasovacích lístkov musí sedieť s počtom udelených mandátov. V prípade odovzdania svojho mandátu inému členovi, je potrebné aby jeho meno bolo jasne zapísané v prezenčnej listine a podpísané členom, ktorému bol mandát odovzdaný. Voľby do prezídia asociácie a dozornej rady asociácie sú tajné a sú vykonané tak, že každý člen s volebným právom zakrúžkuje z predloženej kandidátky najviac 6 kandidátov do prezídia asociácie a najviac 5 kandidátov do dozornej rady asociácie. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. Do prezídia asociácie sú zvolení 6 kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Do dozornej rady asociácie sú zvolení 5 kandidáti,  ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov. Členovia volebnej komisie vyhlásia výsledky hlasovania s počtom hlasov pre každého kandidáta v poradí od najviac po najmenej. Výsledky budú zapísané v zápisnici a budú zároveň dostupné v archíve pre prípadnú kontrolu do ďaqlšieho nového hlasovania.  Pri rovnosti hlasov sa volí v ďalšom kole z tých kandidátov, ktorí dosiahli rovnaký počet hlasov. Členmi prezídia asociácie sú tiež predsedovia klubov zriadených v súlade s článkom XIII, ods. 2..
(18) Prezident asociácie sa volí zo zvolených členov prezídia asociácie tajným hlasovaním jednoduchou väčšinou. Pri rovnosti hlasov sa volí v ďalšom kole z tých kandidátov, ktorí dosiahli najvyšší rovnaký počet hlasov. Pokiaľ zvolený kandidát funkciu prezidenta asociácie odmietne, stáva sa prezidentom asociácie ďalší v poradí s najvyšším počtom hlasov.
(19) Náhradníkmi prezídia asociácie a dozornej rady asociácie sa stávajú kandidáti, ktorí sú na ďalších  miestach.
(20) Valné zhromaždenie asociácie môže odvolať člena prezídia asociácie vrátane náhradníkov, člena dozornej rady asociácie vrátane náhradníkov ako aj prezidenta asociácie na návrh prezídia asociácie, predsedu dozornej rady asociácie alebo ak o to požiada minimálne 15 % riadnych členov asociácie. Na odvolanie  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov asociácie. V prípade odvolania člena prezídia asociácie, alebo člena dozornej rady asociácie nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník. V prípade odvolania prezidenta asociácie preberá jeho funkciu do najbližších volieb 1. viceprezident asociácie.

           

Článok VIII
Prezídium asociácie

 
(1) Prezídium asociácie je výkonným orgánom asociácie. Prezídium tvorí 6 členov zvolených valným zhromaždením a predsedovia klubov. Funkčné obdobie prezídia asociácie sú dva roky.
(2) Rokovania prezídia asociácie sa konajú najmenej raz za mesiac. Na rokovania prezídia asociácie sú prizývaní s poradným hlasom členovia dozornej rady asociácie a generálny sekretár asociácie.
(3) Prezídium asociácie:
a) riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b) spracúva návrh plánu činnosti asociácie, program rokovania valného zhromaždenia, návrh rozpočtu, vnútorných dokumentov a predkladá ich na rokovanie valného zhromaždenia asociácie, zabezpečuje obsahovú prípravu  rokovania valného zhromaždenia asociácie,
c) prijíma opatrenia a realizuje úlohy zo schváleného plánu činnosti asociácie v príslušnom období,
d) schvaľuje zásady hospodárenia a vedenia účtovnej evidencie vrátane kompetencií pri nakladaní s prostriedkami asociácie podľa schváleného rozpočtu,
e) rozhoduje o prijímaní  členov asociácie, pozastavení členstva a vylúčení člena v prípade jeho úpadku,
f) spracúva odporúčanie na vylúčenie člena asociácie,
g) schvaľuje záväzky parafované prezidentom asociácie alebo generálnym sekretárom asociácie podliehajúce schváleniu prezídiom asociácie,
h) rieši pracovno-právne vzťahy zamestnancov generálneho sekretariátu asociácie,
i) rieši podnety členov asociácie,
j) dbá o dôsledné uplatňovanie stanov asociácie a etického kódexu asociácie a v sporných prípadoch vysvetľuje ich obsah,
k) rozhoduje podľa článku XV ods. 4 o použití plánovanej rozpočtovej rezervy nad rámec schváleného rozpočtu.
(4) Prezident asociácie môže oznámiť členovi prezídia asociácie, ktorý sa nezúčastní jeho troch po sebe idúcich zasadnutí, alebo piatich zasadnutí prezídia z dvanástich, a to bez mimoriadne závažných dôvodov, že sa stáva posledným náhradníkom prezídia asociácie a súčasne povolá prvého náhradníka prezídia asociácie za riadneho člena prezídia asociácie.
(5) Členstvo v prezídiu asociácie je dobrovoľné a bez nároku na odmenu. Výnimkou môžu byť ročné mimoriadne odmeny prezidenta asociácie a  členov prezídia asociácie na návrh dozornej rady asociácie podľa výsledkov hospodárenia asociácie za rozpočtový  rok. 

  

Článok IX
Rokovací poriadok prezídia asociácie

 
(1) Termíny riadnych zasadnutí prezídia asociácie sa stanovujú pevne na celé plánovacie a rozpočtové obdobie. Program každého ďalšieho zasadnutia sa stanoví uznesením   predchádzajúceho zasadnutia. Zasadnutie prezídia zvoláva prezident asociácie písomnou pozvánkou, v ktorej je uvedený dátum, hodina, miesto a program zasadnutia. Pozvánku zasiela generálny sekretár spravidla e-mailom najmenej 7 dní pred zasadnutím.
(2) Mimoriadne zasadnutie prezídia asociácie zvolá prezident asociácie písomnou pozvánkou, v ktorej je uvedený dátum, hodina, miesto a program mimoriadneho zasadnutia. Pozvánka musí byť členom prezídia asociácie zaslaná doporučeným listom alebo e-mailom najmenej 7 dní pred zasadnutím.
(3) Prezídium asociácie je schopné uznášania za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov prezídia asociácie. Zasadnutie prezídia vedie prezident asociácie alebo ním poverený člen prezídia asociácie.
(4) Prezídium asociácie prijíma uznesenia hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov členov prezídia asociácie rozhoduje prezident asociácie.
(5) Prezident asociácie môže na zasadnutia prezídia asociácie prizvať aj členov, prípadne nečlenov asociácie, ak si to program zasadnutia vyžaduje.
(6) Zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia prezídia asociácie zaznamenáva zapisovateľ, spravidla pracovník generálneho sekretariátu asociácie. Podpisuje ich prezident  asociácie a zapisovateľ.
(7) Prezídium asociácie môže na návrh prezidenta asociácie alebo ním povereného člena prezídia asociácie prijať rozhodnutia korešpondenčným súhlasom  (per rollam), ak súhlasné stanovisko písomne potvrdí nadpolovičná väčšina členov prezídia asociácie. Takéto rozhodnutia potvrdzuje prezídium asociácie na svojom najbližšom zasadnutí. Administratívnu činnosť spojenú s takouto formou rozhodovania prezídia asociácie zabezpečuje generálny sekretár asociácie.
(8) Prezident asociácie menuje na prvom zasadnutí novozvoleného prezídia asociácie prvého a druhého viceprezidenta asociácie. V prípade odstúpenia z funkcie niektorého z viceprezidentov menuje prezident asociácie na najbližšom zasadnutí prezídia asociácie jeho nástupcu.

 

Článok X
Prezident asociácie

(1)  Prezident asociácie je štatutárnym orgánom asociácie a volí  ho valné zhromaždenie asociácie na obdobie dvoch rokov.
(2) Prezident asociácie riadi činnosť prezídia asociácie a generálneho sekretára asociácie. V jeho neprítomnosti ho zastupuje 1., prípadne 2. viceprezident,  alebo iný člen prezídia asociácie poverený prezidentom asociácie.
(3) Prezident asociácie má povinnosť pred uzatváraním písomných zmluvných záväzkov asociácie vyžiadať si stanovisko prezídia asociácie.
(4)  Prezident asociácie predkladá Valnému zhromaždeniu asociácie návrh na odmenu predsedovi dozornej rady asociácie a členom Prezídia asociácie.


 

Článok XI
Generálny sekretariát asociácie

 
(1) Generálny sekretariát asociácie je administratívnym útvarom  asociácie.  Jeho činnosť riadi generálny sekretár asociácie.
(2) Generálny sekretár asociácie
a) pripravuje a zabezpečuje zasadnutia všetkých  orgánov asociácie,
b) vedie agendu spojenú s činnosťou asociácie,
c) vybavuje administratívne záležitosti asociácie,
d) riadi finančné hospodárenie asociácie na základe rozpočtu schváleného valným zhromaždením asociácie, na požiadanie predkladá prezídiu asociácie a dozornej rade asociácie informáciu o čerpaní rozpočtu,
e) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí a uznesení orgánov asociácie,
f) navrhuje personálne zmeny v generálnom sekretariáte asociácie,
g) zodpovedá za vedenie a aktualizáciu webstránky asociácie a zabezpečuje aktuálne informácie pre členov asociácie,
h) komunikuje so zástupcami médií.
(3) Funkcia generálneho sekretára asociácie sa obsadzuje verejným konkurzom. Výsledok konkurzu vyhlasuje so súhlasom prezídia asociácie prezident asociácie. Zamestnancov generálneho sekretariátu asociácie prijíma a uvoľňuje generálny sekretár asociácie po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení prezidenta asociácie s ohľadom na rozsah prác generálneho sekretariátu asociácie.
(4) Generálny sekretár asociácie a zamestnanci generálneho sekretariátu sú  platení z prostriedkov asociácie.

Článok XII
Dozorná rada asociácie

 

(1) Dozorná rada  asociácie je kontrolným a rozhodcovským orgánom asociácie. Dozorná rada asociácie sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu asociácie.
(2) Dozornú radu asociácie  tvoria  piati členovia zvolení Valným zhromaždením asociácie na obdobie dvoch rokov. Členovia dozornej rady asociácie na prvom zasadnutí novozvolenej dozornej rady asociácie, ktoré sa uskutoční bezprostredne po voľbách dozornej rady asociácie, zvolia spomedzi seba  predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady asociácie. Voľba predsedu prebieha tajným hlasovaním novozvolenej dozornej rady asociácie, po predchádzajúcom predstavení sa kandidátov. Následne po voľbe predsedu dozornej rady sa volí tajným hlasovaním z ostatných členov dozornej rady podpredseda dozornej rady asociácie. V prípade rovnosti hlasov pri voľbe predsedu a podpredsedu dozornej rady sa tajná voľba opakuje v druhom kole medzi členmi, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.
Členstvo v dozornej rade asociácie  je nezlučiteľné s členstvom v prezídiu asociácie.

(3) Dozorná rada asociácie
a) kontroluje dodržiavanie stanov členmi asociácie, plnenie povinností členov vyplývajúcich zo stanov a klubových zásad , plnenie rozhodnutí a uznesení Valného zhromaždenia asociácie a prezídia asociácie a v prípade porušení predkladá prezídiu asociácie návrhy na ich riešenie,
b) kontroluje dodržiavanie etického kódexu asociácie, prešetruje sťažnosti na jeho porušovanie a predkladá prezídiu asociácie návrhy na riešenie,
c) prešetruje sťažnosti spotrebiteľov na členov asociácie a predkladá prezídiu asociácie návrhy na ich riešenie,
d) kontroluje hospodárenie asociácie, vedenie účtovníctva , nakladanie s majetkom a využívanie prostriedkov asociácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so zásadami hospodárenia,
e) predkladá Valnému zhromaždeniu asociácie správu z  kontroly  hospodárenia asociácie,
f) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu asociácie,
g) odsúhlasuje podľa Článku XV ods. 4 použitie časti rozpočtovej rezervy nad rámec schváleného rozpočtu,
h) v súčinnosti s generálnym sekretárom asociácie navrhuje zásady hospodárenia asociácie,
i) predkladá valnému zhromaždeniu asociácie návrh na  odmenu prezidentovi asociácie,  
j) preberá na seba v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia asociácie  výkon funkcie likvidačnej komisie v prípade zániku asociácie alebo dobrovoľného zlúčenia asociácie s iným združením.
(4) O podnetoch na porušovanie stanov asociácie a etického kódexu asociácie rozhoduje dozorná rada asociácie na základe písomného podania člena asociácie. Predseda dozornej rady asociácie má právo podanie zhodnotiť ako neopodstatnené alebo ako neúplné a vyžiadať si od predkladajúceho člena doplnenie podkladov. Dozorná rada asociácie o svojom rozhodnutí informuje všetky dotknuté strany, ako aj generálneho sekretára a prezídium asociácie. Dozorná rada asociácie má právo navrhnúť Valnému zhromaždeniu asociácie vylúčenie, alebo prezídiu asociácie pozastavenie členstva.
(5)  Predseda  dozornej rady asociácie zvoláva podľa potreby, avšak  najmenej raz za rok   zasadnutie dozornej rady asociácie. Účasť člena dozornej rady asociácie na zasadnutí je nezastupiteľná. Dozorná rada asociácie je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  Uznesenie dozornej rady asociácie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade párneho počtu hlasov má predseda dozornej rady asociácie dva hlasy.
Predseda dozornej rady asociácie má v prípade skončenia členstva podpredsedu dozornej rady podľa článku XII, bod (8) alebo jeho odstúpením z funkcie podpredsedu dozornej rady asociácie, povinnosť do 30 dní zvolať mimoriadne zasadnutie dozornej rady, ktorej predmetom bude tajná voľba nového podpredsedu dozornej rady.“
(6) Predseda dozornej rady asociácie navrhuje Valnému zhromaždeniu asociácie odmeny členom dozornej rady asociácie.
(7) Podpredseda dozornej rady vedie dozornú radu asociácie na základe poverenia predsedu dozornej rady asociácie. Podpredseda dozornej rady asociácie má v prípade ukončenia  členstva predsedu dozornej rady asociácie podľa čl. XII., bod 8 alebo jeho odstúpením z funkcie predsedu dozornej rady, povinnosť zvolať mimoriadne zasadnutie dozornej rady do 30 dní, ktorej predmetom bude voľba nového predsedu a zároveň podpredsedu dozornej rady. Zároveň do tohto dňa zastupuje predsedu dozornej rady asociácie a po voľbe nového predsedu a podpredsedu dozornej rady asociácie jeho funkcia podpredsedu dozornej rady asociácie končí.
(8)  Členstvo v dozornej rade asociácie skončí :
a)      ukončením funkčného obdobia,
b)      odstúpením,
c)       odvolaním Valným zhromaždením asociácie,
d)       ukončením príslušného vzťahu (pracovno-právneho, členského).

Článok XIII
Odborné komisie a kluby

 
(1) Odborné komisie sa zriaďujú na základe rozhodnutí valného zhromaždenia asociácie na riešenie    jednotlivých      konkrétnych     úloh. V operatívnych prípadoch postačuje na ich zriadenie rozhodnutie prezídia asociácie. Po splnení úloh komisie zanikajú. K zániku komisie však môže dôjsť aj skôr, ak to valné zhromaždenie asociácie, prípadne prezídium asociácie považujú za vhodné. Členmi odborných komisií môžu byť nielen členovia asociácie, ale aj ďalšie prizvané osoby. Z organizačno-technického hľadiska zabezpečuje činnosť a zasadnutia komisií generálny sekretariát asociácie.
(2) Z iniciatívy riadnych členov asociácie, ktorých spájajú rovnaké odborné  záujmy sa môžu zriaďovať kluby. Ich zriadenie a zánik klubu schvaľuje prezídium asociácie. Kluby nemajú právnu subjektivitu.
(3) Činnosť klubov musí byť v súlade so stanovami a plánom činnosti asociácie v danom období. Členovia klubu si volia zo svojho stredu predsedu klubu podľa nimi schváleného volebného poriadku. Voľba predsedu klubu sa uskutoční v dostatočnom časovom predstihu pred konaním valného zhromaždenia, aby táto skutočnosť bola zohľadnená pri zhotovovaní hlasovacích lístkov na valné zhromaždenie.
(4) Predseda klubu vedie zasadnutia a iné akcie klubu ako aj ďalšie organizačné záležitosti klubu. Predseda klubu má povinnosť informovať prezídium asociácie a valné zhromaždenie  o činnosti klubu. Prezident asociácie alebo iný člen prezídia asociácie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach klubu.
(5) Náklady na činnosť klubu sa hradia zo schváleného rozpočtu asociácie.
(6) Dodržiavanie vnútorných zásad klubovej činnosti vrátane voľby predsedu kontroluje dozorná rada asociácie.

 

Článok XIV
Hovorca asociácie

 
(1) Pre prácu s médiami a verejnosťou môže prezident asociácie menovať hovorcu asociácie. Jeho činnosť riadi prezident asociácie, ktorý ho menuje aj odvoláva.
(2) Hovorca asociácie o svojej činnosti podáva informácie prezídiu asociácie na jeho zasadnutiach.
 

Článok XV
Hospodárenie  asociácie

 
(1) Hospodárenie asociácie sa riadi rozpočtom schváleným valným zhromaždením. Návrh rozpočtu spracúva generálny sekretár asociácie a po prerokovaní na zasadnutí prezídia asociácie ho prezídium asociácie predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu asociácie.
(2) Čerpanie rozpočtu kontroluje dozorná rada asociácie.
(3) Na návrh generálneho sekretára môže prezídium asociácie schváliť presun medzi rozpočtovými položkami tak, aby bola zachovaná rozpočtová rezerva.
(4) Prezídium asociácie na návrh generálneho sekretára asociácie a so súhlasom dozornej rady asociácie môže rozhodnúť o použití 20 % z plánovanej rozpočtovej rezervy. Vyššie čerpanie z plánovanej rozpočtovej rezervy  musí odsúhlasiť nadpolovičný počet riadnych členov asociácie korešpondenčným súhlasom (per rollam) na základe návrhu prezídia asociácie doloženého dôvodovou správou a súhlasným stanoviskom dozornej rady asociácie.
(5) Hospodárenie asociácie sa uskutočňuje podľa zásad, ktoré na návrh dozornej rady asociácie schvaľuje prezídium asociácie. So zásadami hospodárenia musia byť oboznámení všetci členovia asociácie.

 

Článok XVI
Zánik asociácie

 

Asociácia zanikne
a) rozhodnutím  valného  zhromaždenia asociácie, prijatým trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov, alebo
b) dobrovoľným zlúčením s iným združením podobného zamerania, ak sa na tom zainteresované strany dohodnú a dohodu  schváli valné zhromaždenie asociácie trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov, alebo
c) právoplatným rozhodnutím orgánu, ktorý stanovy asociácie zaregistroval a asociáciu vedie v registri združení.

 

Článok XVII
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Funkčné obdobie prezidenta asociácie, členov prezídia asociácie a členov dozornej rady asociácie  zvolených podľa doterajších stanov zostáva zachované.
(2) Stanovy SACKA registrované MV SR pod. č. VVS/1 – 2200/90-88-11, vrátene zmien a doplnkov, strácajú účinnosť dňom registrácie zmien a doplnkov schválených 28. VZ SACKA  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť 21. apríla 2018 a účinnosť dňom registrácie zmien a doplnkov  schválených 30. VZ SACKA Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 08. 6. 2018 pod č. VVS/1-2200/90-88-14. 
 

Formulár členskej prihlášky - riadny člen
Formulár členskej prihlášky - pridružený člen

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA