Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Etický kodex

ETICKÝ KÓDEX
CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR – ČLENOV SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR


Preambula


Cestovné kancelárie a cestovné agentúry dobrovoľne združené v Slovenskej asociácii cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „SACKA“)
 • uvedomujúc si svoje poslanie a spoluzodpovednosť za rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike,
 • dodržiavajúc všeobecne záväzné právne predpisy a vzťažné normy upravujúce konanie a chovanie subjektov cestovného ruchu,
 • presadzujúc korektné vzťahy medzi sebou, v konaní s obchodnými partnermi a najmä v prístupe k spotrebiteľom,
 • sledujúc svojim konaním budovanie národného trhu cestovného ruchu ako integrálnej súčasti svetového trhu cestovného ruchu,
 • rešpektujúc princípy Globálneho etického kódexu cestovného ruchu prijatého Svetovou organizáciou cestovného ruchu (WTO) na Valnom zhromaždení v Santiagu v Chile 1. októbra 1999,
 • s cieľom zabezpečovať stále rastúce potreby a nároky spotrebiteľov aby sa posilnila ich dôvera k profesionálnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr, majúc na zreteli stále viac preferovanú ochranu spotrebiteľa
 • nezabúdajúc pri tom aj na ochranu vlastných záujmov vo vzťahu k obchodným partnerom, spotrebiteľom, štátnym orgánom a ďalším inštitúciám prijali v súlade s platnými Stanovami Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr tento etický kódex pevne veriac, že jeho dodržiavaním budú na jednej strane zabezpečovať stále kvalitnejšie služby svojim klientom- spotrebiteľom a na strane druhej podporovať zodpovedný, spravodlivý a trvale sa rozvíjajúci cestovný ruch.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Členovia SACKA, signatári tohoto etického kódexu, uznávajú právo všetkých spotrebiteľov na využívanie voľného času, na oddych a slobodu v cestovaní a podporujú taký cestovný ruch, ktorý prispieva k hospodárskej prosperite, k uznávaniu a dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd pre všetkých.
 2. Signatári tohoto etického kódexu sú presvedčení, že cestovný ruch môže prosperovať len v prostredí trhovej ekonomiky, súkromného podnikania a slobodného obchodu, za predpokladu dodržiavania základných pricípov a pravidiel a morálnych zásad.
 3. Tento etický kódex dáva rámec korektnému a profesionálnemu správaniu členov SACKA.

Článok II
Zásady správania a konania členov SACKA

 1. Členovia SACKA budú vo svojej činnosti
  a) doržiavať zákony NR SR a Nariadenia EÚ upravujúce cestovný ruch, zákony na ochranu spotrebiteľa, vsťažné ustanovenia živnostenského zákona, obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka,
  b) dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže a obchodné zvyklosti, pri tom sa zaväzujú nešíriť o obchodných partneroch a ich zamestnancoch nepravdivé a neoverené informácie.
 2. Marketingovú činnosť budú členovia SACKA viesť čestným a korektným spôsobom, využívajúc zásadne vlastné databázy a informácie. Vyvarujú sa klamlivých údajov tak o vlastnej činnosti a produktoch, ako aj o činnosti ostatných účastníkov cestovného ruchu.
 3. V marketingovej činnosti sa zdržia porovnávacej reklamy uznávajúc, že produkty cestovného ruchu a osobitne cestovných kancelárií sú ťažko porovnateľné. Pri tom sa vyvarujú používania prívlastkov „najlepší“, „najväčší“, „jediný“ apod., ako aj superlatívov , najmä pri porovnávaní cien „najnižšia cena“, najvyššia zľava“ apod., dodržiavajúc pri tom všeobecne záväzné právne predpisy o cenách a reklame.
 4. Svoje produkty budú členovia SACKA zabezpečovať tak, aby spotrebiteľom pri účasti na zájazdoch poskytovali úplnú ochranu pre prípad insolventnosti CK.
 5. Členovia SACKA budú spolupracovať s orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie a s orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany spotrebiteľov v takej miere, aká závisí od ich činnosti.
 6. Členovia SACKA sa zaväzuju, že pri riešení podnetov na nedodržiavanie Stanov SACKA a tohoto etického kódexu budú rešpektovať rozhodnutia Dozornej rady a Prezídia SACKA, vrátane prijatých sankcií.
 7. Výber delegátov a sprievodcov na zájazdy budú zabezpečovať tak, aby títo boli garantami kvalitných a úplných služieb.
 8. V prípade vzájomných obchodných sporov budú uprednostňovať cestu urovnania sporu pred riešením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (tj. pomocou mediátorov alebo súdnou cestou).


Článok III
Zásady správania členov SACKA k spotrebiteľom

 1. Členovia SACKA a ich pracovníci budú ku spotrebiteľom korektní a zdvorilí, budú ich pravdivo a úplne informovať o zájazdoch a ostatných službách a produktoch, poskytnú spotrebiteľom vždy objektívne a pravdivé informácie o cieľových miestach zájazdov, o podmienkach cestovania a službách.
 2. Zmluvy o zájazdoch budú ľahko zrozumiteľné pokiaľ ide o konečnú cenu, kvalitu a ďalšie podmienky zabezpečovaných služieb. Pri objektívnych problémoch s dodržaním zmluvných podmienok poskytnú spotrebiteľom primeranú kompenzáciu.
 3. Katalógy a im na roveň postavené informačné materiály o zájazdoch a ostatných produktoch budú pravdivo a objektívne informovať o ponúkaných službách.


Článok IV
Záverečné ustanovenia

 1. Tento etický kódex je platný a účinný dňom schválenia valným zhromaždením SACKA.
 2. Dodržiavanie tohoto etického kódexu sleduje a skúma Dozorná rada SACKA, ktorá tiež navrhuje valnému zhromaždeniu jeho zmeny.
 3. Porušenie zásad tohoto etického kódexu ja vážnym porušením povinností člena SACKA s dôsledkami, ktoré určujú Stanovy SACKA.
 4. Tento etický kódex schválilo 23.Valné zhromaždenie SACKA konané v Piešťanoch dňa 9. apríla 2011.
 5. Originál etického kódexu je uložený na generálnom sekretariáte SACKA a bude doručený všetkým cestovným kanceláriám a cestovným agentúram členom SACKA.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA