Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Členstvo

Prečo sa stať členom SACKA ?

Formulár členskej prihlášky - riadny člen
Formulár členskej prihlášky - pridružený člen

 

Podmienky a výhody členstva

 

Členstvo v asociácii je riadne, pridružené alebo čestné.

 • Riadnymi členmi asociácie sú cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ktoré majú živnostenské oprávnenie pre podnikanie a v súlade so stanovami asociácie sa zaviazali, že budú dodržiavať zásady podnikateľskej etiky zakotvené v etickom kódexe členov SACKA a poskytovať kvalitné služby podľa medzinárodných pravidiel a štandardov. Členstvo musí byť podporené odporúčaním dvoch riadnych členov SACKA.
 • Pridruženými členmi asociácie sú poisťovne, vydavateľstvá, firmy poriadajúce veľtrhy CR, ako aj odborné vzdelávacie a výskumné inštitúcie a školy.
 • Čestnými členmi asociácie sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj asociácie alebo cestovného ruchu.

Riadne a pridružené členstvo vzniká na základe schválenej žiadosti záujemcu o členstvo. Členstvo schvaľuje Prezídium asociácie. Platným členom SACKA sa záujemca stáva až po zaplatení zápisného a členského.
Podmienkou pre prijatia za riadneho člena SACKA je aj odporúčanie prijatia za člena aspoň dvomi členmi asociácie.
Činnosť asociácie je v plnom rozsahu financovaná z príspevkov členov, preto jednou zo základných povinností členov je zaplatenie členských poplatkov.

V zmysle Uznesenia 30. VZ SACKA sa výška členského poplatku a zápisného na turistický rok 2018/2019 stanovuje nasledovne:

 • členský príspevok cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry s obratom nižším ako 350 000,- EUR je 260,- EUR na turistický rok
 • členský príspevok cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry, ktorej ročný obrat v minulom zdaňovacom období bol v rozmedzí  od 350 001,- EUR  do 1 500 000 ,- EUR  je 530,- EUR na turistický rok
 • členský príspevok cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry, ktorej ročný obrat v minulom zdaňovacom období bol v rozmedzí  od 1 500 000,- EUR  do 10 000 000,- EUR  je 790,- EUR na turistický rok
 • členský príspevok cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry, ktorej ročný obrat v minulom zdaňovacom období bol vyšší ako 10 000 001,- EUR   je 1200,- EUR na turistický rok
 • členský príspevok pridruženého člena, ktorý je poisťovňou je 530,- EUR na turistický rok
 • členský príspevok pridruženého člena, ktorý je univerzitou je 70,- EUR na turistický rok a ktorý je strednou školou je 50,-EUR na turistický rok
 • členský príspevok ostatných  pridružených  členov je 260,- EUR na turistický rok 
 • jednorazový vstupný poplatok (zápisné) je pre všetkých nových kandidátov na členstvo 40,- EUR

Finančný rok je od 1.4. bežného roka do 31. 3. roka nasledujúceho. Ročný členský poplatok sa platí v v závislosti od dátumu vstupu, pričom základom pre určenie výšky členského príspevku je príslušný podiel odvodený od počtu mesiacov členstva v príslušnom roku.Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa tento poplatok automaticky valorizuje o príslušné percento inflácie.

 

Všetci členovia SACKA majú právo označovať si svoju dokumentáciu, prevádzkové priestory i predajné stánky na výstavách logom asociácie. Logom asociácie zároveň prezentujú svoj profesionálny záujem o seriózne podnikanie a o poskytovanie kvalitných služieb.

Členstvo v asociácii znamená:

 • Istotu, že nad Vaším podnikaním má záštitu inštitúcia, ktorá dokáže obhajovať Vaše existenčné a profesionálne záujmy
 • Informácie - prostredníctvom internetovej stránky, v rámci klubovej činnosti pri pracovných stretnutiach a na všetkých podujatiach organizovaných SACKA.
 • Komunikáciu - možnosť viesť permanentný dialóg ku všetkým otázkam Vášho podnikania; mať stále nové príležitosti získavať nové obchodné kontakty;
 • Reprezentáciu - možnosť voliť si zástupcov, alebo priamo zastupovať všetkých členov pri obhajobe spoločných záujmov cestovných kancelárií, cestovných agentúr a cestovného ruchu a usilovať o to, aby Vaša živnosť dosiahla zodpovedajúce spoločenské uznanie;
 • Podporu pre Vaše individuálne podnikanie najmä prostredníctvom účasti na všetkých podujatiach organizovaných SACKA alebo v spolupráci so SACKA, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporujú ich činnosť a vytvárajú príležitosti k jej ďalšiemu rozvoju.

Prihlášky a informácie: Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Bajkalská 25, 821 02 Bratislava 2
Tel: 02/53419058
sacka@stonline.sk,  sacka@sacka.eu

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA