Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Aktivity

Aktivity SACKA 1991 - 2009

Činnosť asociácie vychádza z jej úloh a poslania. Členstvo v asociácii umožňuje majiteľom cestovných kancelárií a cestovných agentúr podieľať sa na riešení problémov svojho podnikateľského stavu. Pracujú hlavne na tom, aby sa vytvorili lepšie podmienky (legislatívne i ekonomické) pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. Touto aktivitou si asociácia získala dobrú povesť na verejnosti a vytvorila si seriózne vzťahy so štátnymi orgánmi i ďalšími dôležitými inštitúciami v našej krajine.


Dňa 5.10.1991 sa zišlo v Bratislave 60 cestovných kancelárií na ustanovujúcom valnom zhromaždení; stanovili si ciele a prijali základné dokumenty upravujúce činnosť asociácie. Prvou prezidentkou asociácie sa stala JUDr. Ladislava Haplová.


K 31.3.2007 má asociácia 138 členov, z toho 114 je cestovných kancelárií a cestovných agentúr a 24 pridružených členov. Asociácia pôsobí ako profesijné združenie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ktorého poslaním je zastupovať, podporovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov - cestovných kancelárií doma i v zahraničí a prispievať k rozvoju cestovného ruchu.


Asociácia je kolektívnym členom Združenia podnikateľov Slovenska, Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a Európskeho združenia touroperátorov a cestovných agentúr ECTAA so sídlom v Bruseli. Prostredníctvom svojich zástupcov presadzuje záujmy cestovných kancelárií aj na pôde medzinárodnej asociácie leteckých prepravcov IATA.


Pre naplnenie poslania asociácie sa za uplynulé desaťročie vykonalo veľa práce. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa stala akceptovaným partnerom orgánov a inštitúcií štátnej správy, ako aj iných profesných a podnikateľských združení a má pevnú oporu v stabilizujúcej sa členskej základni.

V jednotlivých rokoch boli uskutočnené tieto najvýznamnejšie aktivity:


1991
 • zakladajúce valné zhromaždenie 5.októbra 1991 v Bratislave schválilo stanovy SACKA
 • uskutočnili sa prvé voľby do orgánov asociácie
 • zriadenie generálneho sekretariátu asociácie

1992
 • prijatie vnútrozväzových dokumentov "Podmienky poskytovania služieb CK" a "Podmienky vzájomnej spolupráce CK"
 • spracovanie databanky podnikov ČR v SR
 • začatie vydávania Informačného bulletinu a organizovanie prvých odborných seminárov
 • prezidentom SACKA na obdobie rokov 1992-1994 sa stáva Ing. Vladimír Sýkora

1993
 • transformácia SACKA na národnú asociáciu cestovných kancelárií a vstup do Svetovej federácie
 • národných asociácií cestovných kancelárií -UFTAA/FUAAV
 • začiatok spolupráce s MH SR
 • nadviazanie prvých kontaktov so Zväzom hotelov a reštaurácií SR
 • začiatok vydávania mesačníka Informácie
 • organizovanie prvých spoločných prezentácií na veľtrhoch doma i v zahraničí (Lipsko, Varšava a EXPOTPOUR Žilina)

1994
 • aktivity za zníženie DPH u služieb cestovného ruchu
 • podpísanie zmluvy o spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, vstup do Združenia podnikateľov Slovenska
 • organizovanie odborných seminárov "Tvorba produktu CK a formy jej prezentácie"
 • spolupráca s INCHEBOU, a.s. na príprave l. medzinárodného veľtrhu CR SLOVAKIATOUR
 • prvá účasť na regionálnom zasadnutí UFTAA i na svetom kongrese UFTAA v Sevile
 • prezidentom sa stáva Ing. Edmund Kozel

1995

 • spracovanie materiálu "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v SR" ako východiska pre lobistické aktivity asociácie
 • nadviazanie spolupráce so sekciou cestovného ruchu pri Združení miest a obcí Slovenska
 • odborný seminár k zákonu na ochranu spotrebiteľa
 • spolupráca s odborným mesačníkom CESTOVATEĽ; organizovanie pravidelných tlačových besied a ďalších aktivít, zameraných na popularizáciu cestovania a odvetvia cestovného ruchu v SR


1996
 • menovanie zástupcu SACKA v Rade pre cestovný ruch MH SR
 • aktivity asociácie za zosúladenie legislatívy v SR so Smernicou Rady ES č. 90/314/EEC o organizovanom cestovaní
 • rokovania so ZHaRS SR o prijatí "Pravidiel spolupráce medzi hotelmi a cestovnými kanceláriami v SR"
 • zorganizovanie prvého "Incoming workshopu Slovakia" v Dánsku a Belgicku
 • usporiadanie seminára "Marketing v cestovnom ruchu" v spolupráci americkou asociáciou cestovných kancelárií ASTA
 • novým prezidentom sa stáva Ing. Július Cmorej

1997
 • spoluúčasť na príprave legislatívneho zámeru návrhu zákona o cestovnom ruchu
 • SACKA sa stáva zástupcom slovenských cestovných kancelárií v medzinárodnej organizácii IATA - v Spoločnej rade predajcov a leteckých spoločností (APJC) pri regionálnom zúčtovacom centre ČR a SR (BSP CZ/SK)
 • uzatvorenie Dohody o spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
 • vydanie katalógu členských CK a predajného manuálu "Destination Slovakia" na podporu rozvoja obchodných vzťahov CK
 • usporiadanie seminára k problematike postaveniu Slovenska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu

1998
 • aktivity proti prijatiu vládneho návrhu zákona o fonde rozvoja letísk
 • zástupca SACKA bol menovaný do Dozornej rady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
 • prijatie za pridruženého člena Zväzu zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 • SACKA sa stáva oficiálnym spoluporiadateľom a odborným garantom medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR
 • prijatie zmeny stanov - na pôde SACKA začínajú svoju činnosť 3 kluby - Klub touroperátorov, Klub incomingových cestovných kancelárií a Klub predajcov a sprísňujú sa kritérií pre prijímanie nových členov SACKA
 • prezidentom SACKA sa stáva Ing. Tibor Bajaník

1999
 • spracovanie expertízy alternatívnych možností zabezpečenia klientov CK pre prípad úpadku cestovných kancelárií
 • menovanie zástupcu SACKA do koordinačnej porady pre leteckú dopravu pri MDPT SR
 • uzatvorenie dohody s medzinárodnou organizáciou IATA o výhradnom rozširovaní identifikačných kariet profesionálov v ČR
 • aktivity na zabezpečenie alternatívnej možnosti zaistenia (poistenie) predaja leteniek IATA agentov - v spolupráci s BSP CZ/SK a poisťovňou ERGO
 • organizovanie seminára o alternatívnych možnostiach zaistenia klienta pre prípad úpadku CK

2000
 • spolupráca s MH SR na príprave "Národného programu rozvoja cestovného ruchu SR" a návrhu zákona o zájazdoch
 • spolupráca s konzulárnym odborom MZV SR na urýchlení a zjednodušenie vydávania víz na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku pre klientov CK
 • seminár o nepravidelnej autobusovej doprave a k problematike typových zmlúv a dobrých mravov pri predaji služieb CK
 • prijatie etického kódexu členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

2001
 • príprava návrhu zákona o zájazdoch
 • realizácia projektu "Aplikácia nových právnych noriem v činnosti cestovných kancelári a cestovných agentúr"
 • zmeny a doplnky stanov pre skvalitnenie činnosti asociácie a jej vnútrozväzového života
 • voľby do orgánov SACKA; za prezidenta SACKA bol zvolený na obdobie rokov 2001-2003 Ing. Július Cmorej

2002
 • pomoc členom pri aplikácii nového zákona o zájazdoch a spolupráca s orgánmi dozoru pri jeho aplikácii
 • zriadenie interaktívnej internetovej stránky SACK
 • spracovanie návrhu novely zákona o DPH, ktorý zjednodušuje a zjednocuje systém výpočtu DPH v CK a v CA
 • príprava Zásad rozhodcovského konania pre riešenie sporov CK, CA a hotelov mimosúdnou cestou

2003
 • príprava návrhu novely zákona o zájazdoch a návrhu zákona o garančnom fonde
 • presadenie novely zákona o DPH, ktorý zjednocuje a zjednodušuje výpočet DPH v CK a v CA
 • zmena názvu asociácie na Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
 • príprava projektov v oblasti rozvoja marketingu a vzdelávania zamestnancov CK a CA
 • organizovanie seminára k legislatíve EÚ
 • vstup SACKA do Európskeho združenia touroperátorov a cestovných agentúr - ECTAA so sídlom v Bruseli · voľby do orgánov SACKA, prezidentom sa stal Ing. Róbert Kohlmann

2004
 • SACKA a MH SR dospeli k zhode v dôležitej otázke ochrany CK pred nekalou konkurenciou
 • realizácia opatrení pri rozvoji incomingu z Čínskej ľudovej republiky
 • zapájanie sa SACKA do práce Európskeho združenia touroperátorov a cestovných agentúr - ECTAA formou účasti na riadnych zasadnutiach rady
 • získanie grantu z fondu Phare na projekt "Propagačná kampaň na podporu predaja kultúrno- poznávacích, zážitkových a kombinovaných ciest (balíkov služieb) na Slovensko", ktorého cieľom je podporiť incoming z Veľkej Británie a Škandinávie a osloviť potenciálnych touroperátorov na týchto trhoch.

2005
 • 17. Valné zhromaždenie SACKA, potvrdenie Ing. Róberta Kohlmanna vo funkcii prezidenta, nové zloženie Rady SACKA
 • generálnym sekretárom SACKA sa stal Ing. Stanislav Macko
 • vydanie katalógu na podporu incomingového CR "Charming Slovakia"
 • SACKA a MH SR finalizovali pripomienkový proces k novele zákona č. 281/2001
 • získanie grantu z fondu PHARE a realizácia projektu "Kongresový cestovný ruch v Bratislave - spoločná propagačná kampaň" spolu s partnerom projektu Magistrátom Hl. mesta Bratislava

2006
 • Stánok SACKA na ITF Slovakiatour 2006
 • NR SR shválila novelu zákona č. 281/2001, zákon č. 186/2006
 • jarný a jesenný odborný seminár pre členov SACKA
 • vydanie katalógu na podporu kongresového CR v Bratislave "Bratislava Meeting Planner Guide"

2007
 • stánok SACKA na ITF Slovakiatour 2007
 • 19. Valné zhromaždenie SACKA, zvolenie Ing. Stanislava Macka do funkcie prezidenta, voľba novej Rady SACKA
 • voľba viceprezidentov SACKA, Ing. Pavol Komora a Ing. Róbert Kohlmann
 • genrálnym sekretárom SACKA bol menovaný Mgr. Ivan Schwarz
 • pripomienkovanie dokumentov Stratégia rozvoja CR na slovensku v rokoch 2007-2013, Štátna politika CR SR, zákona O združeniach CR
 • sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho rámca prípravy na zvedenie eura
 • rokovania s Letiskom M.R. Štefánika v Bratislave o podmienkach vybavovania klientov CK počas hlavnej turistickej sezóny
 • jarný a jesenný seminár SACKA
 • udelenie ocenenia pre prezidenta Macka "Za prínos pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu SR"

2008
 • Stánok SACKA na ITF Slovakiatour 2008
 • 20. Valné zhromaždenie SACKA
 • prípravy na zavedenie eura
 • jesenný seminár SACKA v Budapešti

2009
 • zavedenie eura
 • napomáhanie pri hľadaní opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy v oblasti CR
 • stánok SACKA na ITF Slovakiatour 2009
 • 21. Valné zhromaždenie SACKA
 • novým prezidentom SACKA sa stal Mgr. Tomáš Hasala
 • voľba novej Rady SACKA
 • novými viceprezidentmi SACKa sa stali Ing. Stanislav Macko a Ing. Pavol Komora
 • podpis dodatoku k Dohode o spolupráci medzi SACKA a Incheba a.s.
 • podnet na novelu zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • pripomienkovanie návrhu zákona o službách na vnútornom trhu
 • podnet na novelu zákona č. 455/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA