Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Zmluva o zájazde

Zmluva o zájazde

Cestovné kancelárie musia pri predaji zájazdov uzatvárať so zákazníkmi (objednávateľmi zájazdov) Zmluvu o zájazde.

Zmluvu o zájazde môže uzatvoriť len tá cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje. Predajom zájazdu a uzatvorením zmluvy v jej mene môže poveriť aj inú cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (cestovná agentúra sa na rozdiel od cestovnej kancelárie nezaoberá organizovaním zájazdov; môže však zájazdy cestovných kancelárií predávať, ale iba v mene cestovných kancelárií a na ich účet. Môže tiež poskytovať individuálne služby, cestovné lístky, letenky, vstupenky alebo služby na objednávku).

Zmluvou o  zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že zákazníkovi (objednávateľovi) obstará vopred pripravený zájazd a zákazník sa zaviaže, že zaplatí dohodnutú cenu. Cestovná kancelária je povinná odovzdať zákazníkovi spolu so zmluvou aj doklad o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná.
Aby bola zmluva o obstaraní zájazdu prehľadná a jednoduchá, môže mať podobu dokumentu s prílohou. V zmluve sú uvedené všetky základné a konkrétne údaje, predovšetkým však označenie zmluvných strán a predmetu zmluvy - zájazdu . V prílohovej časti sú všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú všetkých zájazdov a zákazníkov. Tie sa publikujú aj v katalógoch cestovných kancelárií.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať:

a)
1.  cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,
2.  druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,
3.  názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,
4.  spôsob, rozsah a forma stravovania,
5.  program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,
6.  informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,
7. informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného ruchu podľa poskytovaná v cudzom jazyku,
8. informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,

b) názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie; pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo o cestovnej agentúre,

c) celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,

d) platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,

e) podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote môže cestovná kancelária pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:
             a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o          zájazde, najneskôr však
      1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
      2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
      3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
            b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu., v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,

f) všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,

g) práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde alebo odstupného nasledovne: 
Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

h) poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.

zmluva musí ďalej obsahovať:

a)  osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,
b)  informáciu o tom, že cestovná kancelária
1.  zodpovedá za poskytovanie zájazdu : 
a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
(2)  Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
(3)  Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
(4)  Určenie lehoty podľa odseku 3 nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
(5)  Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť
a)  rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
b)  nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
(6)  Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2.
(7)  Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má právo
a)  vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b)  odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
(8)  Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
a)   nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a),
b)  zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c)  cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d)  cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.
(9)  Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8.
(10)  Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23.
(11)  Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
(12)  Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky19) na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
(13)  Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou20) a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
(14)  Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

 a
2.
je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
c)
názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,
d)
meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,
e)
informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa § 22 ods. 2,
f)
informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým16) alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby,
g)
informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu17) alebo aj o subjekte alternatívneho riešenia sporov, v ktorého pôsobnosti je obchodník, a informácie o platforme alternatívneho riešenia sporov,18)
h)
informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu podľa § 18.

Zmluva má ďalej obsahovať


a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,

b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu,

c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava,

d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,

e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu,

f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu na miesto neho zúčastní iná osoba,

g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

Zmluva by mala tiež obsahovať:


(1) V zmluve je možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená
jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.

(2) Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

 

 

 • podmienky, za ktorých môže zákazník odstúpi? od zmluvy

  Zákazník môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred začatím zájazdu, ale je podľa § 741h povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty musí byť v zmluve dohodnutá a spravidla je závislá od času odstúpenia od zmluvy. Čím je termín odstúpenia od zmluvy bližší k termínu začatia zájazdu, tým je výška pokuty vyššia. Cestovná kancelária má právo si zmluvnú pokutu zraziť zo zaplatenej ceny zájazdu a zároveň je povinná prípadný zostatok objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
   
 • podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie

  Pred začatím zájazdu môže cestovná kancelária v zmysle § 741g Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy len v týchto dvoch prípadoch:
  1. z dôvodu zrušenia zájazdu v prípade, ak bol v zmluve pre zájazd stanovený minimálny počet účastníkov zájazdu i dohodnutý termín, kedy najneskôr cestovná kancelária oznámi objednávateľovi, že sa nedosiahol tento minimálny počet a zájazd sa zrušuje (§741b, ods. 1) písm.e);
  2. z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa (napr. nezaplatenie dohodnutej ceny v stanovenom termíne (§ 741a).
 • nároky zákazníka a povinnosti cestovnej kancelárie pri nedodržaní zmluvných podmienok zo strany cestovnej kancelárie alebo v prípadoch vyššej moci

  Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď sa k tomu zmluvou zaviazala, je povinná urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

  Ak pokračovanie zájazdu je možné zabezpečiť len poskytnutím služieb nižšej kvality, než bola dohodnutá v zmluve, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

  Ak cestovná kancelária nie je schopná zabezpečiť služby, aby mohol zájazd pokračovať alebo ak náhradné služby nižšej kvality než sú uvedené v zmluve objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vráti objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bo, dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná
  1. vrátiť rozdiel ceny ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady
  2. rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
 • (1) Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú
  odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
  a) objednávateľom,
  b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
  c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo
  v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
  (2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúť
  objednávateľovi bezodkladne pomoc.


Práva a povinnosti objednávateľa (zákazníka), ktoré vplývajú zo zmluvného vzťahu s cestovnou kanceláriou:
 

 1. Základné práva objednávateľa sú:
  1. právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite
  2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii
  3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe, najmä:
   1. upresnenie údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste
   2. podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
  4. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny
  5. právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v zmluve
  6. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť len v lehote a za podmienok určených v zmluve
  7. právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve
  8. právo dostať spolu s cestovnou zmluvou aj doklady o poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
 2. Základné povinnosti objednávateľa sú:
  1. poskytnúť cestovnej kancelári súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu zájazdu, ktorý je predmetom zmluvy, najmä úplné, pravdivé a včasné vyplnenie potrebných formulárov; v prípade, že cestovná kancelária zabezpečuje aj víza - fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza a ďalšie potrebné náležitosti.
  2. pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieťa
  3. upozorniť včas na cudzie štátne príslušenstvo spolucestujúceho (spolucestujúcich)
  4. zaplatiť v plnom rozsahu a podľa časového harmonogramu cenu zájazdu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak zákazník neuhradí cenu zájazdu včas, cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy
  5. oznámiť cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje stanovisko k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb
  6. prevziať od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb (cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania a stravovania [voucher], doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb [najmä fakultatívnych výletov] a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd)
  7. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb
  8. riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiava? stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradi? prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;
  9. pri zájazdoch do zahraničia mať pri sebe všetky platné cestovné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstara? sám, pokiaľ mu cestovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla
  10. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu;
  11. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA