Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Zmluva o zájazde

Zmluva o zájazde

Cestovné kancelárie musia pri predaji zájazdov uzatvárať so zákazníkmi (objednávateľmi zájazdov) Zmluvu o obstaraní zájazdu v súlade s § 741a až §741k Občianskeho zákonníka.

Zmluvu o obstaraní zájazdu môže uzatvoriť len tá cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje. Predajom zájazdu a uzatvorením zmluvy v jej mene môže poveriť aj inú cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru. (cestovná agentúra sa na rozdiel od cestovnej kancelárie nezaoberá organizovaním zájazdov; môže však zájazdy cestovných kancelárií predávať, ale iba v mene cestovných kancelárií a na ich účet. Môže tiež poskytovať individuálne služby, cestovné lístky, letenky, vstupenky alebo služby na objednávku).

Zmluvou o obstaraní zájazdu sa cestovná kancelária zaväzuje, že zákazníkovi (objednávateľovi) obstará vopred pripravený zájazd a zákazník sa zaviaže, že zaplatí dohodnutú cenu. Cestovná kancelária je povinná odovzdať zákazníkovi spolu so zmluvou aj doklad o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí mať písomnú formu. Aby bola zmluva o obstaraní zájazdu prehľadná a jednoduchá, môže mať podobu dokumentu s prílohou. V zmluve sú uvedené všetky základné a konkrétne údaje, predovšetkým však označenie zmluvných strán a predmetu zmluvy - zájazdu . V prílohovej časti sú všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú všetkých zájazdov a zákazníkov. Tie sa publikujú aj v katalógoch cestovných kancelárií.
 

Zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať:


a) označenie zmluvných strán,

b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi,

c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,

d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,

e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom.


Zmluva má ďalej obsahovať


a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,

b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu,

c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava,

d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,

e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu,

f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu na miesto neho zúčastní iná osoba,

g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.


Zmluva by mala tiež obsahovať:


(1) V zmluve je možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená
jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.

(2) Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.


 

 • podmienky, za ktorých môže zákazník odstúpi? od zmluvy

  Zákazník môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred začatím zájazdu, ale je podľa § 741h povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty musí byť v zmluve dohodnutá a spravidla je závislá od času odstúpenia od zmluvy. Čím je termín odstúpenia od zmluvy bližší k termínu začatia zájazdu, tým je výška pokuty vyššia. Cestovná kancelária má právo si zmluvnú pokutu zraziť zo zaplatenej ceny zájazdu a zároveň je povinná prípadný zostatok objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
   
 • podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie

  Pred začatím zájazdu môže cestovná kancelária v zmysle § 741g Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy len v týchto dvoch prípadoch:
  1. z dôvodu zrušenia zájazdu v prípade, ak bol v zmluve pre zájazd stanovený minimálny počet účastníkov zájazdu i dohodnutý termín, kedy najneskôr cestovná kancelária oznámi objednávateľovi, že sa nedosiahol tento minimálny počet a zájazd sa zrušuje (§741b, ods. 1) písm.e);
  2. z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa (napr. nezaplatenie dohodnutej ceny v stanovenom termíne (§ 741a).
 • nároky zákazníka a povinnosti cestovnej kancelárie pri nedodržaní zmluvných podmienok zo strany cestovnej kancelárie alebo v prípadoch vyššej moci

  Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď sa k tomu zmluvou zaviazala, je povinná urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

  Ak pokračovanie zájazdu je možné zabezpečiť len poskytnutím služieb nižšej kvality, než bola dohodnutá v zmluve, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

  Ak cestovná kancelária nie je schopná zabezpečiť služby, aby mohol zájazd pokračovať alebo ak náhradné služby nižšej kvality než sú uvedené v zmluve objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vráti objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bo, dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná
  1. vrátiť rozdiel ceny ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady
  2. rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
 • (1) Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú
  odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
  a) objednávateľom,
  b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
  c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo
  v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
  (2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúť
  objednávateľovi bezodkladne pomoc.


Práva a povinnosti objednávateľa (zákazníka), ktoré vplývajú zo zmluvného vzťahu s cestovnou kanceláriou:
 

 1. Základné práva objednávateľa sú:
  1. právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite
  2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii
  3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe, najmä:
   1. upresnenie údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste
   2. podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
  4. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny
  5. právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v zmluve
  6. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť len v lehote a za podmienok určených v zmluve
  7. právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve
  8. právo dostať spolu s cestovnou zmluvou aj doklady o poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
 2. Základné povinnosti objednávateľa sú:
  1. poskytnúť cestovnej kancelári súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu zájazdu, ktorý je predmetom zmluvy, najmä úplné, pravdivé a včasné vyplnenie potrebných formulárov; v prípade, že cestovná kancelária zabezpečuje aj víza - fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza a ďalšie potrebné náležitosti.
  2. pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieťa
  3. upozorniť včas na cudzie štátne príslušenstvo spolucestujúceho (spolucestujúcich)
  4. zaplatiť v plnom rozsahu a podľa časového harmonogramu cenu zájazdu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak zákazník neuhradí cenu zájazdu včas, cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy
  5. oznámiť cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje stanovisko k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb
  6. prevziať od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb (cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania a stravovania [voucher], doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb [najmä fakultatívnych výletov] a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd)
  7. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb
  8. riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiava? stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradi? prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;
  9. pri zájazdoch do zahraničia mať pri sebe všetky platné cestovné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstara? sám, pokiaľ mu cestovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla
  10. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu;
  11. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA