Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Zákonne poistenie

Zákonné poistenie zákazníkov

Cestovná kancelária, ktorá organizuje, ponúka a predáva zájazdy publikované vo svojich katalógoch alebo ponukových listoch je povinná súčasne so zmluvou o zájazde odovzdať zákazníkovi doklad o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

Doklady o poistení musia obsahovať

  • označenie poistiteľa (názov, kontaktnú adresu poisťovne)
  • podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu,
  • spôsob oznámenia poistnej udalosti.


Poistné plnenie

Premetom poistenia je suma zaplatená za zájazd. Poistením vzniká zákazníkovi cestovnej kancelárie právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku

  1. neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti zákazníkovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.


Poistné plnenie týkajúce sa zabezpečenia dopravy, príp. ďalších služieb nevyhnutných pri návrate zo zahraničia na územie SR poskytne poisťovňa najneskôr do 24 hodín od oznámenia škodovej udalosti.
Ak si poistený zákazník zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovňa uhradí poistnému tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by tieto služby zabezpečovala sama.

Nároky na vrátenie zaplatených preddavkov (ceny zájazdu) v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil alebo sa uskutočnil len sčasti je potrebné písomne oznámiť v lehote stanovenej poisťovňou v poistných podmienkach (najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti).
Poistený zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poisťovni zmluvu o zájazde a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného zákazníka na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poisťovni vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené.

Poistenie sa nevzťahuje na

  • kvalitu poskytovaných služieb,
  • škody vzniknuté platobnou neschopnosťou inej osoby ako je cestovná kancelária
  • škody vzniknuté zlyhaním techniky, vojnou, štrajkami, prírodnými katastrofami a pod.
  • následné škody, ktoré by mohli vzniknúť zákazníkovi z dôvodu oneskoreného príchodu na územie SR (napr. pokuty, ušlý zisk a iné náklady s tým súvisiace).


Prípadné ďalšie konkrétne výluky z poistenia sú uvedené v dokladoch od poisťovne.

Dôležité upozornenie:

Táto informácia je len všeobecným usmernením zákazníka v otázkach povinného zmluvného poistenia cestovných kancelárií. Konkrétne poistné podmienky jednotlivých poisťovní môžu byť odlišné. Preto sa zákazníkom cestovných kancelárií odporúča, aby sa ihneď po obdržaní dokladov o poistení dôkladne oboznámili s poistnými podmienkami a v prípade nejasností požiadali o vysvetlenie v príslušnej cestovnej kancelárii (cestovnej agentúre) alebo v poisťovni.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA