Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v leteckej doprave rieši Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004,  ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 ( 1 ) (ďalej len „nariadenie“), nadobudlo účinnosť 17. februára 2005. Nariadením sa stanovuje minimálna úroveň štandardov kvality ochrany cestujúcich, čím sa liberalizácia trhu leteckej dopravy doplnila o dôležitý občiansky rozmer.


Odmietnutie nástupu do lietadla
Nástup do lietadla možno odmietnuť v týchto prípadoch:

 • z bezpečnostných alebo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov ochrany pred protiprávnym konaním, alebo ak nemáte potrebné cestovné doklady
 • ak ste v rámci spiatočnej letenky nevyužili cestu tam,
 • ak ste nenastúpili na jeden z prípojných letov uvedených v rezervácií
 • ak nemáte potrebné doklady pre domáce zviera, ktoré s vami cestuje

Ak ste sa načas dostavili na odbavenie s platnou rezerváciou letu a cestovnými dokladmi a bol vám odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu prekročenia kapacity letu alebo z prevádzkových dôvodov, a dobrovoľne sa nevzdáte svojho miesta, máte nárok na:

Zrušenie letu
Pod zrušením letu sa myslia tieto situácie:

 • zrušil sa pôvodný letový poriadok a presunuli vás na iný plánovaný let
 • lietadlo síce odletelo, no bolo nútené vrátiť sa na letisko odletu a došlo k vášmu presunu na iný let
 • lietadlo doletelo na letisko, ktoré nie je konečnou destináciou, ktorú máte uvedenú na letenke, s výnimkou týchto prípadov:
  • akceptovali ste presmerovanie letu (za porovnateľných prepravných podmienok a v čo možno najskoršom termíne) na letisko vašej konečnej destinácie alebo inej destinácie, s ktorou ste súhlasili. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.
  • letisko príletu a letisko pôvodnej konečnej destinácie obsluhujú rovnaké mesto alebo región. Takýto prípad sa považuje za meškanie, a nie zrušenie.

V prípade zrušenia letu máte nárok na náhradu výdavkov, presmerovanie alebo návrat, ako aj nárok na pomoc a právo na odškodnenie. Nárok na odškodnenie vzniká, ak vás o zrušení letu informovali menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Prepravca má povinnosť preukázať, či vám bola poskytnutá informácia o zrušení letu a kedy sa tak stalo. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, môžete o pomoc požiadať vnútroštátny orgán vašej krajiny (kliknite tu) .
 

Nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.


Meškanie letu
V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let, v závislosti na dĺžke meškania a letovej vzdialenosti.

Ak ste do konečnej destinácie doleteli s dlhším ako trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie; výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností.


Preradenie do vyššej alebo nižšej triedy
Ak dôjde k vášmu preradeniu do vyššej triedy, letecká spoločnosť od vás nemôže požadovať dodatočnú platbu.

Ak dôjde k vášmu preradeniu do nižšej triedy, máte nárok na náhradu istej časti ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti:

a) 30 % v prípade letov do 1 500 km

b) 50 % v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementami) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

c) 75 % v prípade letov, ktoré nespadajú pod písmená a) ani b), vrátane letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departmentami.

Ak máte na jednej letenke uvedené dva alebo viac na seba nadväzujúcich letov, náhrada sa nevyplatí za celú cestu, ale len za let , pri ktorom vás preradili do nižšej triedy. Náhrada výdavkov by sa mala vyplatiť do 7 dní.


Strata, poškodenie alebo meškanie batožiny

Odbavená batožina
Za stratu, poškodenie alebo meškanie odbavenej batožiny nesie zodpovednosť letecká spoločnosť a máte nárok na odškodnenie do výšky cca. 1 220 EUR. Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade, že ku škode došlo z dôvodu kazu samotnej batožiny.


Príručná batožina
Ak došlo k poškodeniu príručnej batožiny, letecká spoločnosť nesie zodpovednosť len vtedy, ak toto poškodenie spôsobila.


Cestovné poistenie
V prípade, že máte v batožine drahé predmety, môžete za poplatok žiadať zvýšenie maximálnej výšky odškodnenia(nad sumu 1 220 EUR). Túto skutočnosť treba leteckej spoločnosti vopred nahlásiť najneskôr počas odbavovania. Na účely získania dostatočného pokrytia sa však odporúča uzavrieť súkromné cestovné poistenie.


Podanie sťažnosti
Sťažnosť z dôvodu straty alebo poškodenia batožiny treba leteckej spoločnosti zaslať písomne do 7 dní od straty, resp. do 21 dní od doručenia omeškanej batožiny. Na tento prípad neexistuje jednotný formulár.

Podrobnejšie informácie k vyššie uvedeným okruhom možných problémov nájdete v tomto oznámení na www.europa.eu:


OZNÁMENIE KOMISIE


Výkladové usmernenia k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a k nariadeniu Rady (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 (2016/C 214/04)

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sk.htm

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA