Rýchly kontakt

Slovenská Asociácia Cestovných Kancelárií a Cestovných Agentúr
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Ochrana cestovateľov

Ochrana cestujúcich, zákazníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr podľa zákona č. 170/2018 Z. z..

Právny rámec ochrany cestujúcich, zákazníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Slovenskej republike, je daný zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení (ďalej len „zákon“). Zákon prevzal do národného právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004  a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS.

Zákon zrušil zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií

a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v úplnom znení.

Všeobecným cieľom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Zákon zavádza aj nové základné pojmy, pričom okrem užšie špecifikovanej definície zájazdu pozitívne aj negatívne vymedzuje nový pojem, ktorým sú „spojené služby cestovného ruchu“.

Každý subjekt, ktorý bude mať záujem ponúkať služby cestovného ruchu spĺňajúce definičné kritériá zájazdov, prípadne spojených služieb cestovného ruchu, bude povinný vykonávať tieto činnosti iba v postavení cestovnej kancelárie a výlučne na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem povinností, bližšie špecifikovaných zákonom, bude povinnosťou každej cestovnej kancelárie mať zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky v dostatočnej výške, aby boli v prípade jej úpadku uspokojené všetky nároky cestujúcich.

Zákon jednoznačne definuje aj cestovnú agentúru, jej práva a povinnosti a súčinnosť s cestovnou kanceláriou.

Zákon posilňuje tiež informačnú povinnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr voči cestujúcim, jasne definuje jednotlivé možnosti zmien v zmluve o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu. Upravuje aj možnosť zníženia ceny, náhradu škody, možnosť nadviazať kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry či povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcim pomoc.

Upravuje pôsobnosť a kompetencie orgánov štátnej správy, ktoré budú zabezpečovať vymožiteľnosť zákona prostredníctvom výkonu štátnych dozorov, ako aj správne delikty v prípade porušení  zákona.

Zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republikyso zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

V tejto informácii nájdete odpovede na niekoľko otázok, ktoré ste si už možno položili a ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa stali rovnocennými partnermi v obchodných vzťahoch pri nakupovaní služieb v cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach. Len ak budete poznať Vaše nároky a povinnosti, ktoré Vám dáva zákon, budete môcť predísť rôznym nedorozumeniam a stať sa aktívnym tvorcom trhu. Až potom vznikne predpoklad pre lepšie služby a poctivosť pri ich predaji.

Čo prináša zákon?
Zákon č. 170/2018 Z. z. priniesol zjednotenie pravidiel podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Slovenskej republike s pravidlami, platnými v štátoch Európskej únie. Implementácia Smernice EP a R (EÚ) 2015/2302 do národných predpisov vo všetkých štátoch EÚ je zárukou jednotných pravidiel, aj cezhraničného podnikania, v cestovnom ruchu v členských štátoch EÚ. Účinnosť zákona je od l. januára 2019.

Čo upravuje zákon

Zákon upravuje

a) práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy

o zájazde alebo s poskytovaním spojených služieb cestovného ruchu,

b) pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného ruchu,

c) niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu,

d) zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

Súčasne určuje, na ktoré služby cestovného ruchu sa zákon nevzťahuje. Ide o nasledovné služby:

a) poskytované na čas kratší ako 24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie,

b) poskytované príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku,

c) zakúpené na základe rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb cestovného

ruchu v súvislosti s pracovnými cestami, uzatvorenej medzi obchodníkom a inou osobou, ktorá

pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo

povolania, alebo osobou, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

 

Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Zákon zaviedol celý rad nových pojmov, prípadne zaužívané pojmy novo zadefinoval a tak ich používa vo všetkých vzťažných ustanoveniach!

 

Čo zákon určuje?

  • Povinnosť cestovnej kancelári a cestovnej agentúry poskytnúť cestovateľovi ešte pred uzatvorením zmluvy o zájazde všetky informácie, ktoré určujú prílohy ku zákonu.
  • Obsah informácií, ktorý je taxatívne určený ustanovením § 14 zákona a ktoré musí obdržať cestovateľ pred podpisom zmluvy o zájazde.
  • Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť ochranu pre prípad jej úpadku, na základe ktorého vzniká zákazníkovi právo na poistné plnenie v prípade jej úpadku.


Rozsah informácií o zájazde, tak ako ich určuje zákon uvádzame na informáciu:
Podľa druhu zájazdu je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd

povinná poskytnúť cestujúcemu informácie o

1. cieľovom mieste, trase cesty, termíne začatia a skončenia zájazdu, dĺžke pobytu aj

s dátumami, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých

je poskytnuté ubytovanie,

2. druhu a kategórii dopravného prostriedku, triedu a dopravné spojenia, čas odchodu

a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,

3. názve, polohe ,kategórii, triede, vybavenosti a základných charakteristických znakoch ubytovacieho

zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine ,podľa ktorej

je ubytovacie zariadenie klasifikované,

4. spôsobe, rozsahu a forme stravovania,

5. programe v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,

6. tom, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informáciu o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,

7. o cudzom jazyku, ak je niektorá služba cestovného ruchu poskytovaná v cudzom jazyku,

8. všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť

cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,

9. názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby,

telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie; pri predaji zájazdu

prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené

informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo o cestovnej agentúre,

10. celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady

a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie  o druhoch

dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,

11. platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku,

platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na

žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,

12. podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,

13. všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane

predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,

14. práve cestujúceho odstúpiť  od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so

zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde alebo odstupného ak ho cestovná kancelária požaduje,15.) poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany

cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody,

ochorenia alebo smrti.
 

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná pred

uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu

zmluvy o zájazde, poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú

cestovná kancelária, s ktorou cestujúci uzatvára zmluvu o zájazde.

 

Uvedený rozsah informácií nie je komplexný, preto odporúčame oboznámiť sa s úplným znením zákona č. 170/2018 Z. z. v znení zákona č. 119/2019 Z. z..

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA