Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Jarné stretnutie SACKA 2016 - SUMÁR

3.5.2016
JARNÉ  STRETNUTIE SACKA 2016
28. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SACKA  A  ODBORNÝ SEMINÁR SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR
 
15. -17. apríla 2016, Hotel KORMORÁN, Šamorín - Čilistov
 
Diskusia s nečlenskými CK a CA
 
SACKA aj uplynulý turistický rok pokračovala v každodennom aktívnom a koncentrovanom riešení problémov cestovných kancelárií a cestovných agentúr a obhajobe ich záujmov. Popri zvyčajnom sústredení pozornosti na plánované a aktuálne úlohy, vrátane monitorovania zmien EU legislatívy a jej dopadov na národné legislatívne prostredie, zamerala  pozornosť  aj na oblasť tzv. „čierneho podnikania“, na dodržiavanie podmienok pre podnikanie CK, s dôrazom na plnenie povinnosti poistenia pre prípad úpadku, ako aj na dodržiavanie zmluvných podmienok medzi CK a CA pri sprostredkovaní predaja zájazdov vo vzťahu k Etickému kódexu SACKA a Dohovoru o etike spolupráce medzi CK a CA združených v SACKA. Aktivita vychádzala tak z radov Prezídia ako aj z Dozornej rady SACKA.
 
V neposlednom rade sme sa opätovne intenzívne venovali otázke posilnenia členskej základne asociácie a možnostiam a spôsobom oslovenia a získania nečlenských CK a CA.
Preto sme niekoľko mesiacov pred konaním tohoročného Jarného stretnutia SACKA  a 28. Valného zhromaždenia SACKA oslovili s pozvaním k účasti na seminári SACKA a na stretnutie s členmi SACKA 200 nečlenských CK a 400 nečlenských CA. Pozvanie nakoniec prijalo približne 40 z nich. Celkom sa Jarného stretnutia SACKA 2016 v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov zúčastnilo rekordných 165 účastníkov, z toho 115 zástupcov členov SACKA.

Záznam zo stretnutia s nečlenskými CK a CA nájdete tu.
           
Jarné stretnutie SACKA 2016 a súčasne Odborný seminár otvoril prezident SACKA Stanislav Macko. Seminár bol v plnej miere venovaný odborným témam z oblasti daňovej legislatívy, ku ktorým prišli prednášať lektori Finančného riaditeľstva Finančnej správy SR v Banskej Bystrici, s ktorým SACKA udržuje dlhoročnú spoluprácu. Seminár sa postupne v priebehu piatkového popoludnia venoval nasledovným témam: Novela zákona o účtovníctve, Novela zákona o Dani z príjmu, Novela zákona o DPH, Novela zákona o ERP / VRP a Zákon o Dani z motorových vozidiel.
 
Náročný prvý deň Jarného stretnutia SACKA 2016 uzavrela uvítacia večera s ochutnávkou vín od vinárskej spoločnosti VINO DIOUS Horné Orešany a za príjemných ľahkých melódií spevu a klavíra.
 
K spestreniu sobotného doobedňajšieho programu druhého dňa prispela plavba výletnou loďou MORAVA do Čuňova (múzeum a galéria DANUBIANA a areál vodných športov).
 
Rokovaniu  28. Valného zhromaždenia SACKA predchádzalo zasadnutie Klubov SACKA (Klub Touroperátov, Klub Predajcov, Klub Incomingových CK a Klub IATA agentúr a predajcov leteniek). Zasadnutia klubov sa okrem pripravenosti na letnú dovolenkovú sezónu venovali otázkam zlepšenia spolupráce s predajcami – cestovnými agentúrami, problematike podmienok vydávania víz pre klientov našich incomingových CK z tretích krajín, spolupráci so SACR v oblasti marketingu ako aj problematike spolupráce so slovenskými hotelmi.
 
Spoločné zasadnutie Klubov SACKA bolo ťažiskovo venované Spoločnému stretnutiu s nečlenskými CK a CA.  Stretnutie sa uskutočnilo ako vyústenie potreby vzájomnej komunikácie medzi členmi SACKA a nečlenskými cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami, ktorú nezávisle na sebe prejavili obidve zúčastnené strany.
Úvodom stretnutia  bola sumárna prezentácia SACKA a najmä jej aktivít, tém, ktorým sa venuje, práci sekretariátu a Dozornej rady a z toho vyplývajúceho významu jej existencie, pôsobenia a potreby čo najširšej členskej základne. Nečlenské CK a CA mali možnosť vyjadriť svoje predstavy o fungovaní asociácie, cieľoch a náplni.
 
28. VZ SACKA viedol prezident SACKA Stanislav Macko. Správu o činnosti a  Správu o hospodárení SACKA za turistický rok 2015/2016 ako aj Plán činnosti a Rozpočet SACKA na turistický rok 2016/2017 schválili delegáti jednomyseľne. Valné zhromaždenie schválilo aj novelu Stanov SACKA.
 
Záver sobotného pracovného programu obohatil spoločenský večer pri dobrej hudbe, pri ktorej mali účastníci po dvoch dňoch zasadnutí možnosť v neformálnej atmosfére prediskutovať ešte mnohé zaujímavé témy, zrelaxovať sa a uvoľniť na tanečnom parkete.
 
Nedeľné doobedie využilo niekoľko desiatok účastníkov na prehliadku neďalekého viacúčelového športového areálu X-Bionic Sphere, jedného z najväčších v Európe. (http://www.xbionicsphere.com/domov), ktorá bola vydarenou bodkou za našim tohoročným Jarným stretnutím SACKA 2016.
 
Všetkým, obzvlášť členským cestovným kanceláriám a cestovným agentúram SACKA prajeme pred nastávajúcou letnou sezónou 2016 jej bezproblémový priebeh a úspešný predaj, a po nej sa budeme tešiť na opätovné stretnutie na jesennom stretnutí, o ktorého mieste a termíne konania Vás budeme v dohľadnej dobe informovať.
 
 
Už  25 rokov úspešne stojíme na Vašej strane !
 
 
 Mgr. Ivan  S c h w a  r z
generálny sekretár SACKA

FOTOGALÉRIA

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA