Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

EÚ Predsedníctvo Slovenskej republiky / CK ponúknu sprievodné programy

2.11.2015 Na 2. zasadnutí pracovnej skupiny na podporu kongresového cestovného ruchu pri MDVRR SR bol predložený podrobný program podujatí typu „B“, ktoré budú organizované na Slovensku počas predsedníctva v Rade EÚ. Materiál uviedla zástupkyňa MZVaEZ SR a doplnila GR SCR MDVRR SR. Materiál obsahuje všetky v súčasnosti plánované rokovania jednotlivých ministerstiev, ale aj ÚV a NR SR, s uvedením miesta konania, príslušného organizátora, a počtu účastníkov. Na základe tejto informácie požiadala GR SCR MDVRR SR, aby členovia SACKA spracovali pre potreby rezortov návrhy produktov rôzneho obsahu (aj s ocenením), napr. krátke okruhy mestom, jednodňové poznávacie a zážitkové výlety, prípadne ďalšie produkty podľa uváženia. Návrhy by mohli byť spracované v súčinnosti s BTB, prípadne aj inou OO CR, ako aj so SSSCR. Privítala by ich sústredenie na SCR, ktorá by ich postúpila organizátorom jednotlivých podujatí. Na základe tejto požiadavky obrátil sa Macko na riaditeľku gestorského OLOG  PRES so žiadosťou o prerokovanie predstavy gestorského rezortu na zapojenie CK a CA do programov rezortov.
 
Predstavy gestorského odboru MZVaEZ SR rezultovali v záujem a dva typy služieb CK a CA, ktoré možno charakterizovať nasledovne:
  1. Programy pre účastníkov jednotlivých akcií organizovaných rezortmi zamerané na propagáciu Slovenska, Bratislavy a jej okolia na využitie voľného času počas jednotlivých akcii.
  2. Programy pre delegátov nezávislé na akciách rezortov zamerané na predĺžené pobyty, najmä víkendy, v mesiacoch júl, september až december (približne do polovice mesiaca).
 
Pre naplnenie predstavy ad a. sa dohodlo, že SACKA zašle na OLOG zoznam členov KICK doplnený o incomnigové CK a CA pôsobiace vo VÚC Bratislava. OLOG postúpi zoznam všetkým zapojeným rezortom, aby so mohli podľa potreby obrátiť na CK alebo CA s konkrétnymi požiadavkami.
 
Pre naplnenie predstavy ad b. osloví SACKA svojich členov s dopytom o záujme pripraviť návrhy 2 až 3 produktov (zájazdov) na víkendy, príp. predĺžené víkendy, ktoré by si jednotlivý delegáti akcií mohli objednať u konkrétnej CK na vopred určený termín. Mohli by tak využiť čas pred konaním akcie, alebo po jej skončení. Informácie o akciách by boli publikované na weboch CK a informácie by postúpil OLOG aj na jednotlivé rezorty s tým, že zodpovednosť za prípravu, organizáciu, formu objednávania a spôsob platieb by zabezpečila CK.
 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA