Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Výzva Európskej komisie pre odvetvie cestovného ruchu

5.5.2015 Európska komisia (EK) vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov č. COS-TOUR-2015-3-04: Podpora konkurencieschopného a udržateľného rastu v odvetví cestovného ruchu. Cieľom tejto výzvy je posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho cestovného ruchu prostredníctvom predĺženia turistickej sezóny diverzifikáciou produktu cestovného ruchu EÚ a zvýšením jeho dostupnosti.
 
Tohtoročná výzva je rozdelená do troch tém:
 
1.       Zvýšenie turistických tokov seniorov a mládeže v mimosezónnom období
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré napomôžu zvýšeniu turistických tokov v mimosezónnom období, so zameraním na seniorov (osoba nad 55 rokov) a mládež (vo veku medzi 15 a 29 rokov).
2.       Diverzifikácia ponuky a produktov cestovného ruchu EÚ – podpora cezhraničných tematických turistických produktov
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré sú zamerané na diverzifikáciu ponuky európskeho cestovného ruchu podporou cezhraničných turistických produktov v oblastiach ako sú a) šport a/alebo wellness a b) kultúrne a priemyselné dedičstvo.
3.       Zvýšenie dostupnosti cestovného ruchu – zlepšenie zariadení a služieb pre turistov so špeciálnymi prístupovými potrebami
-          V rámci tohto cieľa je zámerom spolufinancovať projekty partnerstva, ktoré sú zamerané na udržanie a rozšírenie princípu „cestovný ruch pre všetkých“ pomocou poskytovania dostupných služieb cestovného ruchu pre turistov so špeciálnymi prístupovými potrebami.
 
Žiadatelia môžu byť partnermi vo viac než jednom projektovom návrhu za tému, ale môžu vystupovať ako koordinátori projektu iba v jednom predloženom návrhu za tému. Ak by žiadateľ vystupoval ako projektový koordinátor vo viac návrhoch za tému, všetky návrhy predložené v rámci tej istej témy tým istým koordinátorom budú vylúčené.
 
Žiadatelia musia patriť do jednej z nižšie uvedených kategórií a musia byť aktívni v odvetví cestovného ruchu alebo v inej oblasti, ktorá striktne súvisí s predmetom návrhu.
 
Návrh má byť prezentovaný konzorciom vytvoreným minimálne z 5 partnerov z aspoň 4 rôznych oprávnených krajín (v prípade témy 1 a/alebo 2) a najmenej 2 rôznych oprávnených krajín (v prípade témy 3).
 
Konzorcium musí pozostávať aspoň z:
 
1.       dvoch MSP – malé a stredné podniky – činné v odvetví cestovného ruchu
2.       národnej alebo regionálnej alebo miestnej verejnej  vládnej inštitúcie a
3.       asociácie, federácie, organizácie
·         činnej v oblasti mládeže a seniorov (iba pri téme 1)
·         činnej v niektorej z nasledovných oblastí: šport, wellness, prírodné dedičstvo, kultúrne dedičstvo alebo priemyselné dedičstvo (iba pri téme 2)
·         činnej v oblasti dostupného cestovného ruchu alebo zastupujúcej ľudí so špeciálnymi potrebami (iba pri téme 3).
 
Celkový rozpočet na predmetnú výzvu je nasledovný:
Téma 1 – 1 700 000 eur (1 000 000 eur na projekty zamerané na cieľovú skupinu seniori a 700 000 eur na projekty zamerané na cieľovú skupinu mládež)
Téma 2 – 1 700 000 eur
Téma 3 – 900 000 eur
 
Maximálna výška grantu na projekt pri téme 1 a 2 je 250 000 eur a pri téme 3 je 125 000 eur. Grant možno poskytnúť maximálne do výšky 75% oprávnených nákladov. Predpoklad je, že môže byť podporených 8 projektov za každú tému.
 
Termín na elektronické predloženie návrhov je 30. jún 2015, 17:00 h.
 
Potenciálni žiadatelia môžu adresovať svoje prípadné otázky súvisiace s obsahom výzvy e-mailom na adresu EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu. Iba na otázky, ktoré budú zaslané elektronicky na túto adresu sa bude odpovedať. Otázky možno zasielať do 23. júna 2015.
 
Všetky potrebné informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na nasledovnej webovej adrese:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA