Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Strategické zámery RÚZ SR 2015 - 2020

29.4.2015
Konkurencieschopné Slovensko
Strategické zámery Republikovej únie zamestnávateľov
na obdobie rokov 2015 – 2020
 
Priaznivé podnikateľské prostredie je jedným z kľúčových prvkov prosperity, zamestnanosti a sociálneho rozvoja Slovenska. V kontexte toho podporila RUZ v roku 2014 materiál s názvom „Komplexný audit podnikateľského prostredia na Slovensku“, ktorý nadväzuje na podobný materiál predstavený prvýkrát slovenskej verejnosti v roku 2006. Výsledky Auditu preukazujú, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa dlhodobo zhoršuje a Slovenská republika postupne stráca konkurencieschopnosť voči susediacim krajinám (krajiny V4 a Rakúsko) i ostatným postkomunistickým krajinám v EÚ.
Zamestnávatelia združení v RÚZ považujú za nevyhnutné zvrátiť túto tendenciu realizáciou opatrení v jedenástich prioritných oblastiach. V záujme dosiahnutia vyššej konkurencieschopnosti Slovenska v rámci Európskej únie bude RÚZ tieto opatrenia presadzovať v komunikácii s  Vládou SR, politickými zoskupeniami a sociálnymi partnermi.
 
Prioritné oblasti pre zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska
 
1.         Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
a)      Presadiť reformu financovania systému vzdelávania na základe dosiahnutej kvality výsledkov škôl z hľadiska  uplatniteľnosti ich absolventov v praxi
b)      Presadiť plánovanie počtu a štruktúry absolventov študijných a učebných odborov na základe potrieb trhu práce
c)       Zaviesť prehľadný  a objektívny  systém hodnotenia kvality škôl na všetkých stupňoch vzdelávania, ktorého výsledky budú prístupné pre žiakov a ich rodičov
d)      Presadiť duálny spôsob vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s aktívnou participáciou zamestnávateľov ako optimálnej formy pre uplatnenie absolventov na trhu práce a podporovať „učňovské“ a štipendijné formy vzdelávania
e)       Výrazne zredukovať počet stredných a vysokých škôl ako aj počet študijných a učebných odborov,  študijných programov pri zohľadnení reálnych potrieb slovenskej ekonomiky.
 
2.         Zavedenie modernej pracovnej legislatívy a podpory zamestnávania
a)      Pripraviť a prijať jednoduchý, moderný a zrozumiteľný pracovný kódex  - Zákonník práce, umožňujúci vo väčšej miere individuálne dojednanie vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom
b)      Podporiť rozvoj súkromných služieb zamestnanosti
c)       Pozastaviť platnosť minimálnej mzdy v regióne, v ktorom miera nezamestnanosti prekračuje 10 % a miera dlhodobej nezamestnanosti 20% a zrušiť sadzby minimálneho mzdového nároku pre príslušný platový stupeň v Zákonníku práce resp. znížiť príslušné koeficienty
d)      Dôsledne zmapovať legislatívu zameranú na oblasť BOZP a syntetizovať právne predpisy v oblasti BOZP do jedného  právneho predpisu
e)       Zrušiť v zákone o kolektívnom vyjednávaní rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  bez súhlasu zamestnávateľa, na ktorého sa má záväznosť KZVS rozšíriť
 
 
3.         Posilnenie podpory aplikovaného výskumu a inovácií
a)        Posilniť trend zvyšovania účelových výdavkov na úkor inštitucionálnych výdavkov pri finančnej podpore projektov výskumu a vývoja
b)        Zintenzívniť spoluprácu a previazanosť súkromného sektora a verejných vedecko-výskumných organizácií a univerzít
c)         Garantovať minimálny podiel verejných výdavkov z celkového HDP štátu na podporu predovšetkým aplikovanej vedy a výskumu
d)        Posilniť aplikovaný výskum prostredníctvom zjednodušenia administratívnej náročnosti  a rozšírenia jeho nepriamej podpory na úroveň porovnateľnú v krajinách EÚ
e)         Pre podporu aplikovaného výskumu a inovácií prijať právnu úpravu, ktorá bude riešiť nástroje spolupráce univerzít, verejného sektora, a súkromného sektora  formou motivujúcich daňových úľav pri financovaní projektov.
 
 
4.         Zvýšenie vymožiteľnosti práva
a)        Dosiahnuť  ustálenú  rozhodovaciu prax
b)        Skrátiť dĺžku súdnych konaní
c)         Zefektívniť a zrýchliť procesy konkurzu a reštrukturalizácie s dôrazom na zvýšenie výťažku z konkurzných konaní, zastavenie zneužívania reštrukturalizačných konaní, zlepšenie ochrany nezabezpečených drobných veriteľov, dôsledné vymáhanie povinnosti podať včasný návrh na konkurz zo strany dlžníka.
 
5.         Zavedenie systematického legislatívneho procesu a zníženia byrokracie  
a)         Presadiť systematický partnerský dialóg v oblasti pripravovaných legislatívnych zmien so zásadnými dopadmi na podnikateľské prostredie
b)        Zabezpečiť systémový prístup k dopadovým štúdiám a analýzam vplyvov zákonov a regulačných opatrení
c)         Zaviesť transparentný mechanizmus predkladania pripomienok aj k poslaneckým  návrhom zmien zákonov vrátane povinnosti vypracovania doložky vplyvov
d)        Zrealizovať reformu povoľovacích a licenčných konaní a skrátiť lehoty súvisiace s registračnými úkonmi a povoľovacími konaniami
e)         V súlade so zavádzaním RIA povinne implementovať pri prijímaní nových regulácií zásadu „one in – two out“ (jednu reguláciu s dopadom na podnikateľské prostredie prijať a dve staršie regulácie v dvojnásobne rovnakom rozsahu dopadov na podnikateľské prostredie odstrániť)
f)          Zabezpečiť úplnú funkčnosť jednotných kontaktných miest s cieľom umožniť vykonanie všetkých  registračných povinností a komunikáciu s úradmi pre podnikateľov
 
6.         Reforma regulačného rámca v energetike a zabezpečenie konkurenčných cien energií
a)        Zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť tvorby a uplatňovania regulačnej politiky vrátane jednotlivých regulačných zásahov
b)        Zabezpečiť dereguláciu koncových cien energií v súlade s konceptom energetickej únie
c)         Znížiť záťaž vyplývajúcu z podpory  obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na energeticky náročný priemysel a postupne prejsť od systému priamej finančnej podpory OZE k ich fungovaniu založenom na trhovom princípe
d)        Prehodnotiť nastavenie systému sieťových poplatkov v elektroenergetike, ktoré patria k najvyšším v Európskej únii
 
7.         Zreformovanie daňového, odvodového systému a odstránenie tzv. skrytého zdaňovania
a)        Zefektívniť výber daní a odvodov a zamedziť daňovým únikom
b)        Zrušiť platenie osobitných odvetvových daní a odvodov
c)         Reformovať súčasný drahý a neefektívny systém zdravotného a sociálneho zabezpečenia
d)        Presadiť opätovné zavedenie  rovnej dane  na úrovni sadzby 19 %
e)         Zrušiť platenie koncesionárskych poplatkov zamestnávateľmi
 
 
8.         Zamedzenie plytvania vo verejných financiách
 
a)        Trvalo znižovať verejné výdavky na nákupy tovarov a služieb
b)        Zrealizovať komplexný audit opodstatnenosti verejných výdavkov, prehodnotiť efektivitu štátom poskytovaných služieb a zvážiť súkromné alternatívy  ich zabezpečovania
 
9.         Eliminovanie korupcie vo všetkých sférach ekonomiky
a)        Podstatne znížiť rozsah prerozdeľovania vo verejnom sektore
b)        Realizovať vybrané nákupy pre verejný sektor prostredníctvom centrálneho  obstarávania
c)         Zabezpečiť, aby každé realizované verejné obstarávanie vo verejnom sektore bolo počas jeho priebehu verejným a kontrolovateľným
d)        Zaviesť osobnú a aj hmotnú zodpovednosť riadiacich pracovníkov vo verejnej správe za predražené verejné obstarávania a za všetky porušenia príslušných zákonov a nariadení o verejnom obstarávaní
e)         Zredukovať administratívne a technické bariéry vstupu na trh, redukovať  udeľovanie licencií a iných bariér vstupu na trh, zrušiť možnosti povoľovania vstupu na trh splnením určitých podmienok od podnikateľskej komory
 
10.     Dosiahnutie účelného  a transparentného  využívania prostriedkov z fondov EÚ
 
a)      Podporovať prioritne  investície  do infraštruktúrnych projektov
b)      Zjednodušiť proces prerozdeľovania eurofondov a zmeniť systém požadujúci predkladanie kompletných projektov  na systém predkladania projektových zámerov
c)       Neznevýhodňovať veľké a slovenské spoločnosti pri poskytovaní finančných  prostriedkov z fondov EÚ a pri poskytovaní štátnej pomoci
d)      Uplatňovať zásadu rovnakej intenzity pomoci pre malé, stredné a aj veľké spoločnosti pri poskytovaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátnej pomoci
 
11.     Presadzovanie hospodárskych záujmov SR v inštitúciách EÚ.
 
a)      V záujme zachovania konkurencieschopnosti Slovenska zaviesť jednotný systém transpozície legislatívy EÚ  tak, aby sa zo strany verejnej správy eliminoval prvok tzv. gold-platingu a „cherry pickingu“
b)      Vytvoriť systém pravidelných konzultácií o príprave legislatívy EU so sociálnymi partnermi, poskytovať im včasné informácie o pripravovanej legislatíve,  umožniť im podieľať sa na príprave pozície SR pri vyjednávaniach s partnermi v EU a získavať spätnú väzbu o výsledkoch rokovaní k legislatíve EU, ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené slovenskými zástupcami
c)       Zabezpečiť dostatočne kvalitné zastúpenie slovenských zástupcov v európskych inštitúciách s cieľom zabezpečiť presadzovanie hospodárskych záujmov SR

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA