Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

PRIORITY ZCR SR V ROKU 2015

29.4.2015 Priority ZCR SR pre rok 2015 vychádzajú z dlhodobých cieľov zväzu a jeho hlavného poslania. Priority sú spracované aj s ohľadom na strategické zámery RUZ SR, definované v materiály „Konkurencieschopné Slovensko“, ktorej je ZCR SR členom. 

1. Aktívne presadzovať realizáciu úloh a opatrení na podporu dopytu a ponuky definovaných v Stratégii rozvoja cestovného ruchu na roky 2014  - 2020.
Presadzovať zavedenie nástrojov na podporu dopytu domáceho cestovného ruchu ale aj aktívneho zahraničného cestovného ruchu, prípravu a tvorbu ekonomických nástrojov na podporu podnikania v cestovnom ruchu.

2. Aktívne spolupracovať pri tvorbe Národného systému kvality služieb CR.
Spolupracovať pri tvorbe návrhov na zavedenie systému kvality. Presadzovať také riešenia, ktoré reálne prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov CR, povedú k zvyšovaniu ich prestíže vo vzťahu k spotrebiteľom, a ktoré nebudú vytvárať ďalšiu finančnú a administratívnu záťaž.

3. Pôsobiť na tvorbu národnej legislatívy a legislatívy EÚ.   
V súlade s legislatívnym plánom vlády, a na základe podnetov členov aktívne pôsobiť pri tvorbe legislatívnych opatrení. Presadzovať stanoviská zväzu pri tvorbe európskej legislatívy, a aktívne ich komunikovať príslušným rezortom. Aktívne využívať informácie z RÚZ ale aj členstva v európskych profesijných združeniach.

4. Presadzovať opatrenia zamerané na znižovanie vysokej miery byrokracie a regulačného zaťaženia.
Na základe skúseností subjektov podnikajúcich v CR, využívajúc skúsenosti a tzv. best practicies z iných členských krajín sa zasadzovať za znižovanie administratívnej záťaže a zmeny predpisov, ktoré by prispeli k zníženiu administratívnej záťaže. 

5. Aktívne vplývať na zlepšenie vízovej politiky.
V súvislosti s pripravovanou novelou európskej smernice o Shenghenskom priestore, presadzovať riešenia, ktoré prispejú k zjednodušeniu a zvýšeniu dostupnosti víz pre návštevníkov z tretích krajín.
 
6. Riešiť neflexibilné pracovné právo. Je potrebné riešiť flexibilitu v procese prijímania  do zamestnania a ukončovania pracovného pomeru. Návrat odvodovej záťaže dohodárov do stavu pred zmenou v roku 2013.

7. Podporovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu všetkých organizácií CR zameranú na rast efektívnosti cestovného ruchu v regiónoch.
Prenášať poznatky z fungovania organizácií so  zameraním na CR v zahraničí do praxe.

8.  Zvyšovať účasť ďalších zväzov, združení a asociácií  pôsobiacich v cestovnom ruchu
 na tvorbe podmienok pre podnikanie v ňom. 

Aktívnou komunikáciou s významnými subjektmi z hľadiska tvorby legislatívnych podmienok hľadať spoločné ciele, definovať spoločné priority v oblasti CR a koordinovať spoločné presadzovanie.

9. Presadzovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti prezentácie a propagácie Slovenska ako cieľovej destinácie.
Prostredníctvom zastúpenia v Rade SACR aktívnou spoluprácou s organizáciami CR ovplyvňovať tvorbu produktov CR a ich prezentáciu doma a v zahraničí.
 
10. Aktívne podporovať a spolupracovať s MDVRR pri realizácii priorít akčného plánu vypracovaného rezortom.


Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Bajkalská 25,0 821 01 Bratislava, www.zcrsr.sk , zcr@zcrsr.sk

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA