Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa - Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice

2.4.2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 
 
Tlačová správa
 
 

Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice

 
 
Bratislava – 31. 03. 2015: Taxikári, zubári, veterinári či opravári. Aj na tento okruh podnikateľov sa od zajtra vzťahuje zákonná povinnosť evidencie hotovostných platieb v registračnej pokladnici. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozšíril zoznam služieb, ktoré musia registrovať tržby prostredníctvom klasickej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.
 
Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej pokladnici (VRP). Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP alebo VRP od 1. apríla 2015  sa mohli rozhodnúť, že  budú  na túto evidenciu  používať VRP.
 
Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP, t.j. podali žiadosť o pridelenie kódu VRP ktorémukoľvek daňovému úradu, daňové úrady už zaslali  alebo v súčasnosti zasielajú prihlasovacie údaje na prístup do VRP. Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP a kód VRP a prihlasovacie údaje im neboli do 31.marca 2015 doručené, finančná správa odporúča, aby v prípade ak im podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikne povinnosť evidovať tržbu vo VRP  od 1. apríla 2015,  pri evidencii tržieb postupovali podľa doterajších osobitných prepisov (napr. vydávali príjmové pokladničné doklady podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov) .
 
Podnikatelia môžu tento postup uplatniť iba do doby doručenia prihlasovacích  údajov na prístup do VRP a vykonania bezodkladných úkonov podmieňujúcich používanie VRP (údaje o predávaných tovaroch, poskytovaných službách a pod.),  najneskôr však do 15. apríla 2015.
 
Takýto postup, uplatnený v prechodnom období, nebudú orgány finančnej správy vykonávajúce kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sankcionovať.    

Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 917 162 291, patricia.macikova@financnasprava.sk

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA