Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Stretli sme sa v Dunajskej Strede - Jesenné stretnutie členov SACKA

9.11.2006

"Stretli sme sa v Dunajskej Strede"

Jesenné stretnutie členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa konalo tak ako každoročne v súlade s plánom, tento krát v Dunajskej Strede v dňoch 10. a 11. novembra 2006. Hotel BONBÓN sa ukázal po každej stránke ako

zariadenie veľmi vhodné na stretnutia pracovníkov CK a CA a to nie len pre profesionálny a veľmi srdečný prístup všetkých pracovníkov hotela, ale aj svojim priestorovým riešením a technickou vybavenos?ou. V neposlednom rade musím vyzdvihnú? ústretovos? a veľkorysos? vedenia hotela, ktorý nám pripravil veľmi pekné a ponukou bohaté večerné posedenie vo vinárni , za čo im patrí osobitné poďakovanie všetkých účastníkov.

Nebolo ?ažké pre Radu SACKA rozhodnú? o programe jesenného stretnutia. V ostatnom čase bolo prijatých, či už na národnej, alebo európskej úrovni viacero závažných predpisov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Preto boli do programu zaradené prednášky, či skôr informácie, z oblasti dane z pridanej hodnoty, ochrany spotrebiteľa, dopravy leteckej aj autobusovej, colnej a aj o novele nášho základného predpisu o zájazdoch. Rovnako zaujímavé však boli aj prezentácie produktov Európskej cestovnej pois?ovne, organizačná zložka Slovensko a farmaceutickej firmy GlaxoSmithKline a predstavenie činnosti RDA. Prekvapil nás iba štandardný záujem členov, hoc sme si mysleli, že vzhľadom na program a vybrané miesto, bude záujem tak členov, ako aj nečlenov značný. Výber lektorov ku zvolenému programu sa ukázal po oba dni ako veľmi dobrý a všetky prednášky svojou úrovňou prítomných zaujali. Krátko k jednotlivým témam.

Úvodná prednáška Ing. Gabriela Kuliffaya, generálneho riaditeľa Sekcie cestovného ruchu MH SR mala širší záber ako sa plánovalo a to z jednoduchého dôvodu. Dňom 1. novembra 2006 bola na MH SR, po takmer tri a polročnej prestávke, znovu zriadená sekcia cestovného ruchu, do čela ktorej bol menovaný práve náš kolega Ing. Kuliffay. Vo svojom vystúpení venoval pozornos? tak komentáru k zákonu č. 186/2006 Z.z., ktorým bol novelizovaný náš základný zákon č. 281/2001 Z.z., ako aj úlohám, ktoré pred sekciou stoja. A nie je ich málo. Spomeniem len niektoré: spracovanie zásad štátnej politiky CR, vymedzenie zodpovednosti a kompetencií vrátane financovania v CR, novelizácia už schválenej Stratégie rozvoja CR, úlohy na legislatívnom úseku. Z komentára k citovanému zákonu a následnej diskusie k nemu vzišiel záver, že bude potrebné zákon v dohľadnej dobe novelizova?. Želáme celému kolektívu Sekcie CR veľa tvorivých síl!

Problematika daňových zákonov je aj pre cestovný ruch vždy zaujímavá pre svoje osobitnosti.
Bolo to zrejmé aj z vystúpenia pani Ing. Alžbety Hermanovej z DR SR, ktorá sa vo svojej prezentácií venovala výkladu ustanovení Nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 zo 17. októbra 2005 o vykonávacích opatreniach smernice 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Nariadenie nadobudlo účinnos? 1. júla 2006 a obsahuje osobitné ustanovenia o zdaniteľných osobách, zdaniteľných operáciách, mieste zdaniteľných operácií, zdaniteľnom základe a o oslobodení od dane v taxatívne vymenovaných prípadoch, z ktorých viaceré bude nevyhnutné aplikova? aj v cestovnom ruchu. Pri uplatňovaní citovaného nariadenia v praxi sa k tomuto problému určite ešte vrátime.

Pri organizovaní zájazdov s autobusovou dopravou nás musia permanentne zaujíma? nové predpisy o hromadnej doprave a tejto téme sa venoval Ing. Jozef Tisovský, riaditeľ odboru z MDPT SR. Vo svojej prezentácií veľmi prakticky poukázal na povinnosti dopravcov vyplývajúce z nových predpisov EÚ pri zabezpečovaní medzinárodnej hromadnej dopravy, a to z hľadiska administratívnych povinností, povinností pri riešení sociálnych otázok najmä vodičov, ale aj povinností na úseku technického vybavenia autobusov pri medzinárodnej doprave.

Na záver prvého dňa jesenného stretnutia sa prezentovala Európska cestovná pois?ovňa, organizačná zložka Slovensko a RDA, Internationaler Bustouristik Verband z Kolína nad Rýnom. Zástupcovia Európskej cestovnej pois?ovne, pán riaditeľ Ing. Miloš Kmety CSc. a pán Ing. Milan Ondráš odprezentovali produkty pois?ovne v oblasti cestovného poistenia s rozvedením dôvodov, prečo je výhodné poisti? sa práve v tejto pois?ovni. Európska cestovná pois?ovňa je členom European Travel Insurance Group, siete špecializovaných pois?ovní v Európe. Vystúpenie pána Alberta Happa, zakladateľa a dlhoročného člena vedenia RDA bolo zamerané na priblíženie činnosti tejto organizácie, významu členstva v nej a na poukázane na praktiky spolupráce jej členov. Bodkou za prvým dňom bol raut a následné posedenia vo vinárni hotela.

Druhý deň jesenného stretnutia začal prednáškou pán Bc. Tibor Vojtko z Colnej správy SR.
Paleta predpisov EÚ na úseku dovozu a vývozu tovaru neobchodného charakteru je bohatá a ak ku tomu pridáme colný zákon a vykonávacie predpisy k nemu dostaneme úplný pohľad na túto problematiku. Pán Vojtko vybral z platných predpisov to podstatné, s čím sa môžeme v našej praxi stretnú? a zameral svoju prezentáciu na praktické príklady zo života. V diskusii na túto tému odzneli rôzne zaujímavé otázky, ako napr. o dovoze a vývoze spoločenských zvierat, rastlín a živočíchov, o dovoze obrazov, preprave vína. Ukázalo sa, že i napriek tomu, že CS SR vydala pre našu potrebu praktickú brožúru k tejto problematike, má význam sa k nej vráti? a pripomenú? si práva a povinnosti našich klientov pri cestách do zahraničia. Brožúru "Dovoz a vývoz tovaru neobchodného charakteru" sme rozoslali v minulosti všetkým členom, ale je možné o ňu ešte požiada? na generálnom sekretariáte SACKA.

Určite neušlo pozornosti Vám, našim členom, ale aj ostatným čitateľom, že EÚ sa vo veľkej miere venuje problematike ochrany spotrebiteľa. Ak vezmeme do úvahy len reklamy vo všetkých druhoch médií, niektoré z nich naozaj až nevkusné, ide o značné finančné prostriedky. Preto bol náš záujem o prezentovanie najnovších predpisov v tejto oblasti celkom oprávnený. Pani Ing. Ľudmila Zátopková, vedúca Odboru ochrany spotrebiteľa z Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie oboznámila prítomných podrobne o dopadoch Smernice EP a Rady 2005/29/ES z 11.mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, na prax v obchode a službách po jej zavedení do nášho právneho poriadku a o ďalších smerniciach na ochranu spotrebiteľa. Ich zavedenie do nášho právneho poriadku vnesie viac svetla a presnosti do definície viacerých inštitútov súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

Problémy v leteckej doprave, najmä z pohľadu bezpečnosti leteckej prepravy a bezpečnosti cestujúcich, sú v poslednom čase predmetom viacerých predpisov EÚ. Preto pozvanie predstaviteľov SOI a leteckých prepravcov do panelovej diskusie na túto tému bolo celkom logické. Najmä pán Jozef Krokus, Security Manager SkyEurope Airlines, a.s. bol správnou voľbou. Jeho prezentácia práv cestujúcich v leteckej doprave, podporená materiálom SOI, bola komplexným pohľadom tak na práva cestujúcich, ako aj na povinnosti leteckých prepravcov. Pre informáciu čitateľov uvedieme aspoň tie najzákladnejšie predpisy:
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov,
Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb so zníženou pohyblivos?ou v leteckej doprave,
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES,
Nariadenie (ES) č. 1546/2006 zo 17. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpeč-
nostnej ochrany letectva (bezpečnostné opatrenia EÚ pre prepravu príručnej batožiny).
Citované nariadenia ukladajú najmä povinnosti leteckým prepravcom, ale zároveň zakladajú práva a povinnosti cestujúcim. Preto je účelné, aby o nich vedeli tiež pracovníci tých cestovných kancelárií, ktoré sa zaoberajú predajom leteniek.

V programe druhého dňa sa prezentovala tiež farmaceutická spoločnos? GlaxoSmithKline.
Jej zástupcovia, pani Phm.Dr. Barbora Lacková a pán MUDr. Jozef Rupčík nás oboznámili s rizikami infekčných ochorení u cestovateľov do rizikových destinácií. Prezentovali najmä očkovacie látky proti hepatitíde A a B s tým, že ponúkli spoluprácu cestovným kanceláriám pri poskytovaní potrebných informácií pre klientov.

Bodkou za jesenným stretnutím členov SACKA boli informácie o aktivitách a práci Rady a generálneho sekretariátu SACKA. Prezident SACKA pán Ing. Róbert Kohlmann požiadal prítomných o zvýšenie aktivity pri vzájomnej komunikácií s cieľom zlepši? obojstranný tok informácii.

V popoludňajších hodinách navštívili členovia našej asociácie THERMALPARK v Dunajskej Strede, ktorý celoročne prevádzkuje akciová spoločnos? Kúpeľno-rekreačný areál, Dunajská Streda. Pán Ing. Zoltán Bugár, riaditeľ spoločnosti, prezentoval plány spoločnosti na rozvoj Thermalparku a previedol účastníkov celým areálom. S vďakou sme prijali jeho pohostinnos?.

Ing. Stanislav Macko
generálny sekretár SACKA

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA