Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Práva cestujúcich v leteckej doprave

15.8.2007

Informačná kampaň Európskej komisie - Práva cestujúcich v leteckej doprave
V mesiaci apríl predložila Europská komisia Európskemu parlamentu správu,

v ktorej hodnotí výsledky uplatňovania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla , v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91.

Nariadenie požaduje, aby členské štáty EÚ menovali orgán zodpovedný za uplatňovanie tohto nariadenia pokiaľ ide o lety z letísk, ktoré sa nachádzajú na jeho území a letov z tretích krajín na také letiská. Tento orgán, podľa potreby , môže prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie rešpektovania práv cestujúcich. Členské štáty oznámili Komisii orgán, ktorý menovali v súlade s týmto odsekom. Bez toho , aby bol dotknutý článok 12, každý cestujúci môže vzniesť sťažnosť u ktoréhokoľvek orgánu podľa odseku 1, alebo u ktoréhokoľvek iného príslušného orgánu menovaného členským štátom, o údajných porušeniach tohto nariadenia na ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza na území členského štátu alebo týkajúcu sa ktoréhokoľvek letu z tretej krajiny na letisko, ktoré sa nachádza na takom území. Sankcie uložené členskými štátmi za porušenia tohto nariadenia sú účinné, primerané a odradzujúce. V Slovenskej republike je týmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia.

Správa vychádza z nezávislej štúdie, ktorej cieľom bolo zhodnotiť v akej miere letecké spoločnosti nariadenie dodržujú.
Nezávislá štúdia konštatovala, že za posledné dva roky od zavedenia nariadenia bol dosiahnutý určitý pokrok, avšak je potrebné uskutočniť ďalšie dôležité opatrenia zaisťujúce, aby letecké spoločnosti uplatňovali pravidlá sústavnejšie a aby ich členské štáty EÚ viac presadzovali.

Komisia poskytla členským štátom EÚ a leteckým spoločnostiam 6 mesiacov na to, aby mohli zaistiť fungovanie nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave. Pokiaľ nebudú konečné výsledky uspokojivé, zaháji Európska komisia proti členským štátom konanie pre porušenie povinností.

Európska komisia súčasne prezentovala
nový plagát o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA