Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

SACKA sa zišla v Bojniciach

27.11.2007 Jesenný seminár členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr sa konal tak ako každoročne v súlade s plánom, tento krát v Bojniciach, v dňoch 9. a 10. novembra 2007.

Úvodom sa chcem poďakovať predovšetkým Zdenke Balážovej – CK JUKO , ktorá nám významnou mierou naše podujatie pomohla zorganizovať a prispela k jeho úspešnému priebehu. Hostiteľom bol Hotel Kaskáda****, ktorý nám svojimi službami na vysokej úrovni a príjemnou atmosférou vytvoril ideálne podmienky tak, aby sa účastníci mohli plne venovať náročnému pracovnému programu a zároveň vychutnať niekoľko hodín voľna v dobrej nálade a využiť na relax.

Nebolo ťažké pre Radu SACKA rozhodnúť o programe jesenného stretnutia. V ostatnom čase bolo prijatých, či už na národnej, alebo európskej úrovni viacero závažných predpisov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Preto boli do programu zaradené prednášky, z oblasti príprav na zavedenie EUR-a, ochrany spotrebiteľa, štátnej politiky a stratégie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, čerpania štrukturálnych fondov EÚ, alebo dane z pridanej hodnoty a zmien v Živnostenskom zákone. Rovnako zaujímavé však boli aj prezentácia produktov  spoločnosti ReDS, s.r.o. z oblasti správy registratúry a ochrany osobných údajov a prezentácia Best Western Palace Hotel Polom**** . Tešili sme sa opätovnému značnému záujmu členov SACKA, čo potvrdzuje , že program a miesto boli zvolené správne.  Výber lektorov ku zvolenému programu sa ukázal po oba dni ako veľmi dobrý a všetky prednášky svojou úrovňou prítomných zaujali. Krátko k jednotlivým témam.

Úvodná prednáška Ing. Miroslava Kútika, VÚB, a.s. mala širší záber ako sa plánovalo a to z jednoduchého dôvodu. Termín zavedenia eura na Slovensku je stanovený , čas plynie veľmi rýchlo a povinností , ktoré sú s tým spojené je veľa. Práve o tom bola aj prednáška, ktorá nám aktuálne a vo veľkej miere s orientáciou na praktické opatrenia , ktoré sú pre všetky podnikateľské subjekty povinné ako aj všetky ostatné, ktoré z týchto povinností rezultujú, pripomenula hlavné fakty a oblasti, na ktoré nesmieme v procese prípravy na bezproblémový prechod na euro zabudnúť a ktoré sa neoplatí zanedbať. Túto situáciu podnikateľa ako takého v ďalšej časti tohto tematického bloku doplnil pre CK a CA špecifickou informáciou Ing. Pavol Komora, viceprezident SACKA , ktorý informoval o problematike duálneho zobrazovania cien a aktivitách a krokoch, ktoré za účelom dosiahnutia čo najmenších technických a finančných dopadov na členov SACKA realizuje MH SR vo vykonávacej vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupoch a spôsoboch duálneho zobrazovania, osobitné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre uvádzanie a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien a platieb pri prechode na euro a zobrazovanie cien, jednotkových cien a platieb vyňatých z duálneho zobrazovania.

Problematika predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa  je aj pre cestovný ruch vždy zaujímavá pre svoje osobitosti.
Bolo to zrejmé aj z vystúpenia pani Ing. Ľudmily Zátopkovej, vedúcej Odboru ochrany spotrebiteľa z Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá oboznámila prítomných podrobne tak  o dopadoch nového zákona o ochrane spotrebiteľa ako aj jeho pripravovanej novely  z pohľadu ich praktickej aplikácie v podmienkach činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr.
 
Neoddeliteľnou súčasťou každého seminára ja oblasť daňových predpisov. Tentokrát sme sa podrobnejšie zamerali na súčasný stav a dopady pripravovanej novely zákona o DPH. Problematiku názorne prezentoval Ing. Róbert Kohlmann, viceprezident SACKA, pričom osobitne poukázal na ustanovenia o zdaniteľných osobách, zdaniteľných operáciách, mieste zdaniteľných operácií, zdaniteľnom základe a o oslobodení od dane v taxatívne vymenovaných prípadoch, z ktorých viaceré bude nevyhnutné aplikovať aj v cestovnom ruchu. Pri uplatňovaní citovanej novely v praxi sa k tomuto problému určite ešte vrátime.

Rovnako zaujímavé a prínosné informácie obsahovala prednáška Ing. Vladimíri Ďurčakovej z Odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu v Prievidzi, ktorá spoločne s JUDr. Jurajom Pivovárčim, členom Rady SACKA, priblížila zmeny a dopady novely zákona o živnostenskom podnikaní v oblasti požiadaviek na kvalifikačné predpoklady riadiacich pracovníkov ako aj administratívne úkony CK a CA.
 
Na záver prvého dňa jesenného stretnutia sa prezentovala spoločnosť ReDS, s.r.o. z Bratislavy. Zástupcovia spoločnosti odprezentovali produkty v oblasti automatizovaného systému pre podporu správy registratúry  a ochrany osobných údajov.

Bodkou za prvým dňom bola večerná prehliadka Bojnického zámku a raut.

Druhý deň jesenného stretnutia začal prednáškou pán Ing. Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MH SR. Účastníkov seminára v priereze informoval o najdôležitejších zámeroch, ambíciách a už realizovaných opatreniach štátu napríklad v legislatívnej oblasti, ktoré majú urýchliť a zvýšiť podporu a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a umožniť subjektom cestovného ruchu užšiu a širšiu participáciu na týchto opatreniach.
Predstavením činnosti SACR a informáciou o konkrétnych aktivitách v oblasti propagácie a podpory cestovného ruchu na Slovensku pokračovala v programe Michaela Svetlíková , manažérka publicity sekcie štrukturálnych fondov. Preplnenej konferenčnej sále Hotela Kaskáda sa snažila na praktických príkladoch z minulosti objasniť konkrétne možnosti a postupy, ako sa môžu aj CK a CA uchádzať o podporu svojich projektov zo štrukturálnych fondov a informovala aj o niektorých zmenách a plánoch pre čerpanie týchto prostriedkov v období rokov 2008-2013.

Na túto prednášku nadviazal veľmi pútavou formou Ing. Peter Sárinec, vedúci oddelenia rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý na príkladoch z praxe demonštroval možnosti, problémy , ale predovšetkým výhody spolupráce rôznych subjektov CR a územnej samosprávy.

V programe druhého dňa sa prezentoval tiež Best Western Palace Hotel Polom**** zo Žiliny  spoločnosti IMBIZ Group. Jej zástupcovia, pani Ivana Pivková a Dipl. Ing. Miroslav Mitana  veľmi živo predstavili  hotel a jeho ponuku širokých a veľmi kvalitných služieb.

Záverečným bodom jesenného seminára bola panelová diskusia všetkých zúčastnených moderovaná členmi Rady SACKA Ing. Tiborom Bajaníkom a JUDr. Jurajom Pivovárčim na aktuálne témy , medzi ktoré patrili napr. systém starostlivosti o klientov charterovej dopravy v prípade meškania lietadla , alebo zrušenia letu,  kategorizácia hotelov v zahraničí a nadväzné označovanie v katalógoch, poznatky zo sťažností klientov, ako aj problematika platenia obratovej dane v Rakúsku a Nemecku pri autobusovej doprave. Diskusia ukázala, že bude užitočné v budúcnosti ponechať väčší priestor na prerokovanie aktuálnych problémov CK a CA.

Mgr. Ivan Schwarz
Generálny sekretár SACKA

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA