Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Tlačová správa - Mimoriadna TK SACKA

14.10.2011 Tlačová správa
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) chce očistiť meno slovenských cestovných kancelárií. 
Aktivity SACKA sú reakciou na vyhlásenia, ktoré odzneli na tlačovej konferencii MH SR dňa 4.10.2011 na adresu slovenských cestovných kancelárií.  Kontrola, ktorú počas leta 2011 uskutočnila SOI, skúmala činnosť 53 prevažne malých cestovných kancelárií, z toho iba 10 je členom SACKA.
SACKA považuje za potrebné zdôrazniť najmä to, že kontrolované cestovné kancelárie svojím obratom pokrývajú menej ako 6 % zájazdov predaných cestovnými kanceláriami pôsobiacimi na Slovensku. Keďže sa kontrola týkala takejto z hľadiska celého trhu nereprezentatívnej vzorky cestovných kancelárií, SACKA sa musí jednoznačne a ostro ohradiť proti celému radu vyjadrení, ktoré sa nezakladajú na realite, a odzneli 4.10.2011 na TK MH SR. SACKA považuje tieto vyjadrenia za nepodložené, a preto nekorektné voči zvyšným cestovným kanceláriám, či už združeným alebo nezdruženým v SACKA.
Reagujeme najmä na vyhlásenia, že „cestovné kancelárie morálne zlyhali“, „férová hospodárska súťaž zlyhala“, „spotrebiteľ sa vo zmluvnom vzťahu s cestovnými kanceláriami stáva tovarom a nie klientom“, „deväť z desiatich cestovných kancelárií používa nečestné praktiky“ a vrcholom  je tvrdenie že „cestovné kancelárie tromfli aj nebankové subjekty“!
SACKA vyjadruje o to väčšie prekvapenie nad vyššie uvedenými vyjadreniami, že so SOI niekoľko rokov aktívne komunikuje s cieľom skvalitňovať podnikateľské prostredie. Komunikácia sa týka aj vyjasňovania sporných ustanovení legislatívy dotýkajúcej sa predaja zájazdov, a jedným z výsledkov tejto spolupráce je spoločne vypracovaný metodický materiál, ktorý členovia SACKA používajú pri príprave svojich všeobecných zmluvných podmienok a súvisiacich dokumentov. Dokonca aj nedávna kontrola prevažne nečlenských cestovných kancelárií mohla byť dobrým podnetom na diskusiu a prevenciu, SACKA sa takejto polohe nikdy nebránila, naopak, chce byť garantom férového a kvalitného podnikania svojich členov. SACKA má naďalej záujem o takúto spoluprácu, ale v tejto chvíli považuje za potrebné očistiť meno svojich členov, ktorí boli napadnutí bez možnosti vyjadriť sa pred samotným informovaním verejnosti prostredníctvom médií. Príkladom pro-aktívneho prístupu SACKA je aj neustály dohľad nad dodržiavaním povinnosti poisťovať zájazdy pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ktorú zákon ukladá, ale zďaleka nie všetky subjekty organizujúce zájazdy túto zákonnú povinnosť dodržiavajú. SACKA práve v úzkej spolupráci s poisťovňami a so SOI každoročne zverejňuje zoznam poistených cestovných kancelárií, a to v záujme ochrany klientov. Pričom nie raz dala SACKA podnet na SOI na preverenie daného subjektu. V roku 2010 SACKA vylúčila jedného člena práve z dôvodu nesplnenia zákonnej povinnosti uzavrieť poistenie pre prípad insolventnosti. SACKA oslávila tento rok 20. výročie svojho vzniku, na dobrovoľnej báze združuje 165 členov z radov cestovných kancelárií, agentúr a subjektov aktívne pôsobiacich v cestovnom ruchu. Členom SACKA je väčšina najvýznamnejších cestovných kancelárií Slovenska, ktoré spoločne zastrešujú takmer 90% trhu predaja zájazdov. 

Poznámky SACKA ku niektorým záverom kontroly obsiahnutých v „Informácii o výsledkoch kontroly cestovných kancelárií a cestovných agentúr“
Skôr ako sa vyjadríme k niektorým záverom, ktoré obsahuje „Informácia o výsledkoch kontroly cestovných kancelárií a cestovných agentúr“ uverejnená na webstránke SOI a ktoré boli zrejme podkladom pre vyjadrenia na už zmienenej TK musíme konštatovať, že sme sa o kontrole dozvedeli po jej ukončení a zverejnení „Informácie“, nemali sme možnosť oboznámiť sa detailne so zistenými nedostatkami, či porušeniami vzťažných zákonov, neboli sme pozvaní na TK a tak môžeme vychádzať z už uvedenej „Informácie“ a správ v médiách.
„Informácia“ je založená na numerickom hodnotení zistení pri relatívne nízkom základe kontrolovaných subjektov a tak uvádzame na informáciu niekoľko čísel na objasnenie trhu cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Zmienka o členoch SACKA je uvedená vyššie, pre presnosť je v asociácií združených 102 CK. Podľa údajov, ktoré nám oznamujú poisťovne, operuje na trhu 301 CK, ktoré poisťujú zájazdy pre prípad vlastného úpadku, ktoré organizujú, ponúkajú a predávajú zájazdy. Počty CA nie sú k dispozícii. Z uvedeného počtu vykonali orgány SOI kontrolu len v 51 CK. Podrobnej kontrole podrobili celkom len 43 zmlúv o obstaraní zájazdu, čo je podľa nášho názoru malý počet na tak závažné závery. Priemerný počet opodstatnených sťažností účastníkov zájazdov na CK  podľa údajov SOI za ostatných 5 rokov je 58 a za prvý polrok 2011 len 3 čo je opäť veľmi malý podiel, či % z celkového počtu zájazdov. „Informácia“ neuvádza, či výber kontrolovaných CK zohľadňoval aj počet sťažností!
Z týchto niekoľko čísel sme oprávnení prehlásiť, že kontrolovaná vzorka nie je „reprezentatívna“ na závery, ktoré odzneli na TK a ktoré uviedli médiá ako výroky účastníkov TK a vzorku ktorých uvádzame v úvode.
Niekoľko postrehov z „Informácie“, ktoré sa podľa nás nezakladajú na realite a skresľujú názor na prácu CK.
Zmluva o obstaraní zájazdu je nepochybne sprostredkovateľskou zmluvou a pred jej podpisom majú obe strany, tak spotrebiteľ, ako aj CK možnosť ovplyvniť jej obsah a ak spotrebiteľ nesúhlasí s jej obsahom, zmluvu nepodpíše. Tvrdenie, že spotrebiteľ „nemá možnosť ovplyvniť jej obsah“ je neopodstatnené. Kontrolovaným subjektom je vytýkané, že menia, či nedodržujú „podstatné podmienky zmluvy“, pričom OZ tieto podmienky taxatívne neurčuje. Podľa „Informácie“ je to najväčšia skupina porušení. OZ pritom ukladá CK čo „musí“ zmluva obsahovať a čo „má“ obsahovať. Preto rozdiel vo výklade medzi CK a orgánmi SOI je možný.  Ak si vezmeme na pomoc údaje zo  zahraničných katalógov, napr. Nemecko, Rakúsko, sú podstatnými súčasťami zmluvy cena, služba, termín. Pokiaľ nová smernica či nariadenie EU, alebo novela nášho zákona toto slovné spojenie presnejšie zadefinuje, odstránia sa všetky pochybnosti a porušovania zákona.
Osobitnú zmienku si v tejto súvislosti zasluhuje letecká doprava ako služba/súčasť zájazdu. Pre objasnenie vzťahu medzi CK a leteckými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú charterovú dopravu pri zájazdoch  treba jednoznačne poukázať na Článok 3  bod 5. druhá veta Nariadenia EP a Rady (ES) č. 261/2004 ktorá hovorí: „Keď prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý nemá žiadny zmluvný vzťah s cestujúcim, plní záväzky vyplývajúce z tohto nariadenia, považuje sa za osobu konajúcu v mene osoby, ktorá je vo zmluvnom vzťahu s cestujúcim“.
Z uvedeného je podľa nášho názoru zrejmé, že „odovzdaním“ cestujúceho klienta CK  leteckému prepravcovi preberá tento všetky povinnosti uložené mu citovaným nariadením spojené napr. s meškaním letu, súvisiacou starostlivosťou o cestujúceho dovolenkára, atď.  Aj keď letecký dopravca nesplní pri meškaní všetky nároky voči klientovi, naši členovia sa nezbavujú zodpovednosti voči klientovi, ale vzhľadom na uvedené môžeme klienta po zájazde už iba odškodniť,  a to aj robíme. Osobitne treba poukázať na zmienku v médiách, citujeme: „Už po piatich (hodinách meškania letu) môže (cestujúci) žiadať náhradu, prípadne odstúpiť od zmluvy.“ Slová v zátvorke sú na účely zrozumiteľnosti výroku! Aj tu treba jednoznačne poukázať na Článok 8, bod 1. ods. a) vyššie citovaného nariadenia, ktorý úhradu úplných nákladov viaže na podmienku, citujeme:“..., ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu....“, čo pri charterovej doprave nenastáva. 
Požiadavky na prítomnosť zástupcu CK na letisku a plnenie povinností za leteckého prepravcu až do odletu lietadla, hoc meškajúceho sú nad rámec platných predpisov. Naviac treba uviesť, že zástupca CK nemôže byť na letisku pri odlete lietadla, pretože by sa nachádzal v bezpečnostnej zóne, v ktorej podľa iných platných právnych predpisov nemá čo robiť. Opäť prax v zahraničí.
Klienti zahraničných CK obdržia doklady na dovolenku  buď v CK kde zájazd kúpili, alebo poštou, v krajnom prípade na letisku a bez asistencie pracovníka CK odchádzajú na odbavenie ku pultu konkrétnej  leteckej spoločnosti. „Informácia“ sa ťažiskovo zaoberá nedodržaním „povinných náležitostí zmluvy“  a „podstatných podmienok zmluvy“. Posúdenie rozdielu oboch pojmov by si vyžiadalo samostatný rozbor. Bude našou snahou kvalifikovane posúdiť obsah oboch pojmov aby v budúcnosti bol ich výklad jednoznačný a v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami EP a Rady (ES). Ukladanie povinností bez právneho dôvodu a upieranie práva, klamanie spotrebiteľa a nekalé obchodné praktiky, pojmy ktoré používa „Informácia“ často sú pojmy, ktoré orgán dozoru aplikuje podľa svojho uváženia, nepoznáme ich exaktný výklad  a preto polemizovať o ich správnej aplikácii nám neprislúcha. Jedine ak by orgán dozoru pristúpil na ich podrobnejší aplikačný výklad. Záver „Informácie“ hovorí, že „väčšina CK už informovala o vykonaných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov“ čo je dôkazom toho, že CK nemajú záujem ukladať nesprávne povinnosti, klamať, zavádzať, používať nekalé obchodné praktiky, naopak majú záujem o každého klienta, o jeho spokojnosť na dovolenke, aby sa opäť ku nim vrátil. Nespochybňujeme právo orgánov dozoru na ukladanie opatrení, ktorými sledujú skvalitňovanie služieb. Nemôžeme sa však ubrániť názoru, že tak ako my kladieme dôraz na kvalitu služieb, možno v ojedinelých prípadoch opomínajúc formálne povinnosti, veríme že aj orgánom dozoru  ide predovšetkým o kvalitu služieb, aj keď táto kontrola je pre nich asi nedostupná. Záverom uvádzame, že by bolo možno na prospech objektívneho pohľadu orgánov dozoru, keby si konfrontovali svoj výklad na niektoré ustanovenia najmä predpisov EP a Rady (ES) aj u zahraničných kolegov. Naše skúsenosti zo zahraničia sú totiž v niektorých prípadoch diametrálne odlišné od ich aplikácie u nás.
Veríme, že otvorenou diskusiou a snahou o jednotný výklad povinností CK posunieme opäť vyššie latku kvality práce CK. A privítali by sme, keby vyjadrenia, ktoré o našej práci odzneli na už zmienenej TK a v médiách kompetentní dementovali, alebo uviedli na správnu mieru.
My, pracovníci CK si za svojou prácou stojíme!
                                                                         
Bratislava, 13.10.2011 

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA