Rýchly kontakt

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr  ( SACKA)
 
Bajkalská 25
821 01 Bratislava2
Slovak Republic
 
Tel:
00421 2 5341 9058 
0948 190 600 - pokiaľ sme na home office
 
 
e-mail:

Anketa

Čo očakávate od Vašej CK/CA pri nastávajúcej kúpe zájazdu ?

Chorvátsko a DPH

7.8.2013

Prinášame Vám oficiálne stanovisko Finančného riaditeľstva SR k problematike účtovania prirážky CK zo služieb poskytnutých na území Chorvátska pred a po vstupe krajiny (1.7..2013) do EU.

Posielame Vám stanovisko kolegyne Ing. Hermanovej k problematike DPH v súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ, ktoré bolo konzultované na Odbore podpory a služieb pre verejnosť Finančného riaditeľstva SR.
S pozdravom

Ing. Iveta Debnárová
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica


Podľa § 65 ods. 5 zákona o DPH daňová povinnosť pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká dňom poskytovania poslednej služby; ak je platba prijatá pred poskytnutím poslednej služby, vzniká daňová povinnosť z každej platby dňom prijatia platby. Daňová povinnosť z prijatej platby je však vždy viazaná na budúce konkrétne plnenie (prirážku cestovnej kancelárie vo väzbe na § 65 ods. 7 zákona o DPH), z čoho vyplýva, že ak budúce plnenie (prirážka CK) predstavuje plnenie oslobodené od dane (záloha je prijatá na poskytnutie zájazdu v tretej krajine – t.j. za plnenie v tretej krajine sa posudzuje aj zájazd do Chorvátska uskutočnený do 30. 6. 2013), potom je aj záloha na budúci zájazd do Chorvátska, ktorý bude uskutočnený do 30. 6. 2013, oslobodená od dane. V prípade, ak bude prijatá záloha pred uskutočnením zájazdu do Chorvátska a týka sa zájazdu, ktorý bude uskutočnený 1.7.2013 a neskôr, potom táto záloha podlieha dani, nakoľko sa viaže na prirážku CK, ktorá bude zdaňovaná v zmysle § 65 ods. 7 zákona o DPH – viď komentár ďalej.

K problematike väzby prijatej zálohy na budúce dodanie tovaru alebo služby je vydaný rozsudok ESD C-419/02 vo veci Bupa Hospital, v ktorom sa naznačuje priama väzba prijatej zálohy na konkrétne budúce dodanie tovaru alebo služby.
Podľa § 65 ods. 7 zákona o DPH prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane, ak služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú poskytované mimo územia Európskej únie. Ak sú služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb poskytované čiastočne mimo územia EÚ a čiastočne na území EÚ, je oslobodená od dane iba pomerná časť prirážky cestovnej kancelárie vzťahujúca sa na služby poskytované mimo územia Európskej únie.
Z citovaných ustanovení v nadväznosti na vstup Chorvátska do EÚ od 01.07. 2013 vyplýva, že ak CK začiatkom roka 2013 predáva zájazdy do Chorvátska na sezónu 2013, pri kalkulovaní svojej prirážky CK, pri určení jej daňového režimu, musí vychádzať zo skutočností, v akom období budú služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb poskytnuté v Chorvátsku. (T.j. pre posúdenie, či prirážka CK bude oslobodená od dane alebo zdanená 20% DPH nie je rozhodujúce, kedy klient zaplatí za zájazd, ale na akom území budú poskytnuté obstarané služby tvoriace zájazd, či na území EÚ, alebo mimo územia EÚ).
Ak služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb (tvoriace zájazd) budú poskytnuté v Chorvátsku do 30.06. 2013 vrátane, potom pôjde o služby poskytované mimo územia EÚ a prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane.
Ak služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb (tvoriace zájazd), budú poskytnuté v Chorvátsku po 01.07. 2013 vrátane, potom pôjde o služby poskytované na území EÚ a prirážka cestovnej kancelárie podlieha 20% DPH ( i v prípade, že klient zaplatí za zájazd v období pred vstupom Chorvátska do EÚ).

Reklama


REKLAMA
 

Kampaň
 

Členstvo SACKA
 

Členstvo SACKA